Planer for videre utvikling i Norge fra 2019 - 2025

I NTP 2018-2029 har Regjeringen lagt til grunn at det kun skal selges nullutslipps personbiler og lette varebiler fra 2025, fulgt av "brorparten" av tunge kjøretøy også fra 2030. Samferdselsdepartementet har våren 2018 gjennom det såkalte DAFI-direktivet i EU tatt initiativ til utvikling av en nasjonal plan for infrastruktur for alternative drivstoff i transportsektoren. Norsk Hydrogenforum og en rekke av våre medlemmer har i april 2018 gitt innspill til denne prosessen, hvor vi målfester behovet for 30 stasjoner innen 2022 og mellom 50 og 100 stasjoner i 2025.

Gjennom EUs Alternative Fuels for Transport-direktiv (DAFI) har de nordiske landene meldt inn behov for utbygging av alternativ lavutslipps infrastruktur. NHFs innspill til prosessen som Samferdselsdepartementet leder, kan du finne i dette dokumentet - hvor vi anbefaler et nettverk utbygd i Sør-Norge på 30 stasjoner innen 2022, og mellom 50 og 100 stasjoner nasjonalt innen 2025. Dette er et minimumsnivå som må til for at Norge skal lykkes med å introdusere et bredt utvalg av nulluslippskjøretøy innen 2025 ihht de miljømålene som er satt for lette og etterhvert tyngre kjøretøy i NTPs klimastrategi.

De omforente klimamålene for nullutslippskjøre- og fartøy i NTP 2018-2029 kan du lese mer om her.

Du kan lese mer om hvordan Samferdselsdept. arbeider med DAFI-direktivet her, og dette er det de skriver om hydrogen:

Hydrogen

Det er frivillig å inkludere hydrogenfyllepunkt i det nasjonale virkemiddelrammeverket. Dersom man velger å gjøre dette skal det være tilgjengelig et hensiktsmessig antall punkter slik at hydrogendrevne kjøretøy skal kunne sirkulere i nettverk bestemt av nasjonen selv innen 31.desember 2025. Fyllestasjoner som etableres eller fornyes fra 18. november 2017 skal være i samsvar tekniske standarder som direktivet spesifiserer.

Norsk Hydrogenforum vil jobbe tett på prosessen sammen med Samf. dep. og Klima- og Miljødepartementet i tiden framover, for å sikre en god plan for hydrogeninfrastruktur.

 

Medlemmer