Undervisningsmateriell

Her finner du relevant informasjonsmateriell som er laget de siste årene, som omhandler hydrogen som energibærer, bruk av hydrogen i transportsektoren, produksjonsmetoder osv.

Hydrogen og brenselceller - kjernen i et fornybart energisystem bluemove

Dette er et 20-siders introduksjonshefte som omhandler basisinformasjon om  hva hydrogen som energibærer innebærer, og brenselcellesystemets virkemåte. Ideelt for elever, studenter og alle som ønsker å oppdatere seg på grunnleggende fakta på området.

Se også vår 4-minutters introduksjonsfilm om hydrogen her!

 
 

Norsk Hydrogenforum og Vätgas Sverige (Svensk Hydrogenforum) har samarbeidet i mange år sammen med Kunnskapsbyen Lillestrøm om felles utviklingsprosjekter for kommersialisering og bruk av hydrogenteknologi. Det skandinaviske prosjektet Blue Move har bidratt til en lang rekke relevante rapporter for produksjon og bruk av hydrogen, som følger under.

Lærerveiledning for undervisning om hydrogen (kan også brukes av elever) 

Dette heftet går noe videre fra basisheftet over med undervisningsopplegg for hydrogen, og er primært myntet på VGS-nivå, men kan brukes av alle som vil lære med om hydrogen.


Mulighetsstudie for hydrogen-produksjon, industri, lagring og distribusjon

Interreg-prosjektet Blue Move har utarbeidet en rapport som belyser 12 ulike muligheter for produksjon, industri, lagring og distribusjon av hydrogen i Oslo-Gøteborg-Gøbenhavn-regionen (Interreg ØKS).

Rapporten belyser også viktigheten av lav elavgift for hydrogenproduksjon gjennom beregninger gjort for en nyetablert hydrogenstasjon.

Interreg-prosjektet Blue Move arbeider for å fremme økt bruk av fornybar energi som erstatning for fossile drivstoff i ØKS-regionen. Mulighetsstudien som er samlet i denne rapporten ser nærmere på hvilke produksjonsmetoder som er mest relevante, relatert til tilgjengelig fornybar kraft. Videre beskriver den hvordan hydrogenet kan anvendes utover veitransport, og på hvilken måte det kan ha betydning for veitransport at det også kommer andre anvendelsesområder.

 
 


Rammevilkår og strategier for hydrogen i transportsektoren

Interreg-prosjektet Blue Move beskriver i denne rapporten rammevilkår og strategier, med en rekke eksempler, hva man kan gjøre lokalt og regionalt for å fremme utslippsfri transport.

Rapporten inneholder en analyse av forretningsmodeller for bruk av hydrogen til transport. Den inneholder også forslag til strategiske veivalg.

Avslutningsvis gir rapporten noen praktiske råd for hvordan få mer hydrogen på veiene, med 10 veivalg på et overordnet nivå om hva man bør satse på og hvordan. Videre presenteres en konkret sjekkliste på 10 punkter for kommuner som vil omstille egen kjøretøyflåte og legge til rette for at kommunens næringsliv og innbyggere kan kjøre utslippsfritt.

 
 


Hydrogen och bränsleceller: Framgångsfaktorer för affärsmodeller

I denna rapport delar vi de resultat vi nått under tre års arbete för en emissionsfri transportsektor i projektet the Blue Move for a Green Economy.

Du får bland annat ta del av en möjlighetsrapport om produktion, lagring och distribution av vätgas, 13 case-beskrivningar, tio framgångsfaktorer inom affärsmodeller för fordonsflottor och utbyggnad av tankinfrastruktur, möjlighetsstudier för arbetsfordon med bränsleceller och ett pedagogiskt utbildningsmaterial.

Innehåller checklista för dig som vill etablera en tankstation och utveckla vätgasens roll i din region.

 
 


Behovsstudie och teknikkartläggning av arbets-/ anläggningsmaskiner

I denna rapport utreds näringslivspotentialen för arbetsmaskiner med vätgasdrift för att på så sätt öka användningen av förnybar energi i transportsektorn.

Användning av arbetsmaskiner genererar betydande koldioxidutsläpp och lokala luftföroreningar. Genom att använda arbetsmaskiner med batterier och/eller bränsleceller istället för förbränningsmotorer, kan lokala luftföroreningar och klimatpåverkan från dessa maskiner reduceras. Elektrifieringen minskar dessutom problem med buller och vibrationer, vilket bidrar till en förbättrad arbets- och närmiljö.

 
 


Bränslecellsbilar – erfarenheter och rekommendationer

I Skandinavien är användningen av fossila bränslen i transportsektorn den enskilt största faktorn till utsläpp av växthusgaser. Genom att använda vätgas tillsammans med bränslecellsteknik får man avgasfria fordon där utsläppen är rent vatten.

I denna rapport har vi, förutom utvärderingen av vätgasbilar inköpta i projektet, också sammanställt erfarenheter från användare av bränslecellsbilar som används sedan tidigare.

 
 


Rammevilkår og strategier for hydrogen i transportsektoren

Rammevilkår og strategier
Interreg-prosjektet Blue Move beskriver i denne rapporten rammevilkår og strategier, med en rekke eksempler, hva man kan gjøre lokalt og regionalt for å fremme utslippsfri transport.

Rapporten inneholder en analyse av forretningsmodeller for bruk av hydrogen til transport. Den inneholder også forslag til strategiske veivalg.

Avslutningsvis gir rapporten noen praktiske råd for hvordan få mer hydrogen på veiene, med 10 veivalg på et overordnet nivå om hva man bør satse på og hvordan. Videre presenteres en konkret sjekkliste på 10 punkter for kommuner som vil omstille egen kjøretøyflåte og legge til rette for at kommunens næringsliv og innbyggere kan kjøre utslippsfritt.

 

 

Potensiale for midlertidige hydrogenfyllestasjoner i Norge og Sverige

rapport-bm

Blue Move har sett på muligheten for bruk av midlertidige og mobile fyllestasjoner i Norge og Sverige, både ved å se på ulike tekniske løsninger og bedriftsøkonomisk analyse.

Flyttbare stasjoner er nedskalerte nøkkelferdige fyllestasjoner, med og uten produksjon, som kan betjene marked fra 2 kg H2/dag og oppover. Hovedforskjellen mellom en midlertidig- og en permanent hydrogenfyllestasjon er hovedsakelig størrelsen på produksjons- og/eller lagrings-kapasiteten, det vil si hvor mange kjøretøy stasjonen kan betjene pr. døgn. Det vil være like høye krav til sikkerhet og driftsikkerhet uavhengig av om stasjonen er midlertidig eller permanent.

 

 

Medlemmer