Norsk Hydrogenforum

Norsk Hydrogenforum (NHF) ble stiftet i 1996 og er en nasjonal bransjeforening for hydrogen og ammoniakk. NHF representerer store og viktige deler av industrien, transportsektoren, myndigheter, organisasjoner og forsknings- og utdanningsmiljøene i Norge.

NHFs primære oppgave er å være et konstruktivt bindeledd mellom bransjen, offentlige myndigheter, virkemiddelapparatet og politikere, der målet er å sikre gode rammebetingelser for hydrogen og ammoniakk.  

NHF skal være et talerør for hydrogen- og ammoniakkbransjen, som løfter frem de saker og problemstillinger som er viktige for våre medlemmer.  

NHF skal også være en kunnskapsformidler for deg som ønsker å vite mer om hydrogen og ammoniakk.

Våre viktigste oppgaver på vegne av bransjen er kort oppsummert:   

 • Pådriver for innfasing av utslippsfrie løsninger basert på grønt og blått hydrogen, og ammoniakk i alle sektorer 
 • Fremme utdanning, forskning og innovasjon innen hydrogenrelaterte teknologier  
 • En kunnskap – og informasjonsformidler til norske aktører, og mellom norske og utenlandske aktører  
 • Konstruktiv dialogpartner med myndighetene, politikere og virkemiddelapparatet 

Hva mener NHF?

NHF jobber for å sikre gode rammebetingelser for hydrogen og ammoniakk. Her ser du noen av de tiltakene vi mener må komme på plass:  

 1. Det bør raskt settes et konkret produksjonsmål for grønt og blått hydrogen innen 2030.  
 2. Øke støtten til oppskalering av produksjonskapasitet for elektrolysører.
 3. Sikre storskala produksjon av hydrogen og ammoniakk i store deler av landet gjennom støtte til etablering av 10 industriprosjekter innen 2025  
 4. Innføre differansekontrakter i 2023 slik at de virksomhetene som går foran kompenseres for merkostnadene ved overgangen fra fossilt til nullutslippsløsninger 
 5. Det må etableres et program for støtte til hydrogenstasjoner og anskaffelse av hydrogenlastebiler og personbiler til næringstransport og kommunale tjenester.
 6. Legge til rette for bruk av hydrogentog på strekninger med dieseldrevne lokomotiver, slik at vi raskere og rimeligere får nullutslippstog i Norge.
 7. Øke den finansielle støtten til fylkeskommunene som tar i bruk hydrogen i kollektivtransport.
 8. Legge til rette for at industrien og forskningsmiljøene sikres deltakelse i internasjonale fora og prosjekter. 
 9. Utslippene fra skipsfarten skal mer enn halveres i 2030. Skal vi lykkes med det, må det allerede i 2022 tilrettelegges for fem hydrogenknutepunkter langs kysten. 
 10. Norge må delta aktivt i EU-prosessene. Det pågår et massivt regulatorisk arbeid i EU. Det er av stor betydning at Norge deltar aktivt for å ivareta norske interesser her.  
 11. Styrke utdanningskapasiteten innenfor hydrogen og ammoniakk, og sikre tilbud om etter- og videreutdanning.  
 12. Det må stilles krav om nullutslipp ved offentlige anskaffelser på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå. 
 13. Etablere internasjonalt anerkjente dokumentasjonsordninger som sikrer at rent hydrogen blir konkurransedyktig med grått hydrogen.
 14. Det må koste mer å slippe ut CO2. Det bør lages en konkret opptrappingsplan for CO2-avgiften i perioden 2022 – 2030, som sikrer forutsigbarhet for næringslivet og bidrar til en raskere overgang til nullutslippsløsninger som hydrogen og ammoniakk. 
 15. Et hjemmemarked for hydrogen og ammoniakk er nøkkelen til å lykkes med eksport av både hydrogen og hydrogenteknologi. Her har Norge store muligheter.  Norge har store komparative fortrinn for å lykkes med eksport av store volumer med grønt og blått hydrogen og tilhørende hydrogenteknologi. Vår erfaring er de landene som etablerer et hjemmemarked først, har størst mulighet for å lykkes med eksport, slik vi har gjort i olje- og gassektoren. Hvis regjeringen skal lykkes med målet om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, så må vi få fart på fornybarsastingen.