Det fylkeskommunale hydrogennettverket

Det fylkeskommunale hydrogennettverket («Fylkesnettverket») har siden 2017 arbeidet for å styrke samarbeidet og bygge kompetanse om hydrogen i fylkeskommunene, samt å koordinere regionale offentlige prosesser som kan bidra til utvikling av hydrogenbaserte verdikjeder.

12 okt. 2022

Norsk Hydrogenforum er sekretariat for Fylkesnettverket. Arbeidet er finansiert av deltakerne og siden starten har også Miljødirektoratet gjennom Klimasats bidratt med finansiering.

Regionale myndigheter spiller en viktig rolle i arbeidet med å fase ut fossile energibærere og fremme lav- og nullutslippsløsninger. Fylkesnettverket skal bidra til økt samhandling mellom kommuner og fylkeskommuner. Det overordnede målet er bidra til at det utvikles fungerende verdikjeder for hydrogen lokalt, regionalt og nasjonalt. For å lykkes med dette har deltakerne identifisert følgende nøkkelfaktorer som Fylkesnettverket skal arbeide med:

  • Øke kompetansen om hydrogen i fylkeskommuner og kommuner
  • Bidra til at regionale planer og strategier vurderer potensialet som bruk av hydrogen gir for reduksjon av klimagassutslipp, økt bruk av fornybar energi og lokal verdiskaping.
  • Øke samarbeidet mellom fylkene for å bidra til erfaringsutveksling og mulig koordinering av aktiviteter

Samarbeidet er godt forankret i regionale planer og kommunale og fylkeskommunale strategier. Arbeidet med hydrogen berører mange områder i den kommunale og fylkeskommunale forvaltningen, og på møtene deltar gjerne representanter fra forskjellige enheter som samferdsel, næringsutvikling og energi og miljø. Gjennom Fylkesnettverket deles dermed erfaringer og kunnskap på tvers av fylker og fagenheter. På de fleste møtene inviteres det til miniseminarer om spesifikke tema hvor bedrifter og institutter bidrar med verdifull kunnskap til deltakerne.

Agder fylkeskommune leder nettverket i 2023.

Deltakerne i Fylkesnettverket