Hvorfor hydrogen?

Hydrogen kan brukes på en rekke områder og gir ikke utslipp av klimagasser. Hydrogen er derfor godt egnet til å erstatte fossile drivstoff til transport, i industrien og til andre formål.

Hydrogen er det eneste reelle nullutslippsdrivstoffet i tillegg til batterilading. Det eneste som kommer ut bak et hydrogenkjøretøy er helt ren vanndamp.

Eksempler på bruk: 

  • Drivstoff til transport (veitransport, tog, maritim, luftfart) 
  • Råvare i industrien (f.eks. erstatte kull eller olje) 
  • Varmeenergi til industri eller bolighus (f.eks. erstatte naturgass) 
  • Reservestrøm til basestasjoner (lang holdbarhet da det ikke tapes energi i kulde) 

Hydrogenets mange bruksområder gjør det spesielt interessant når landene skal omstille de fossile energisystemene til fornybare. I EU brukes f.eks. olje og kull i industrien, bensin og diesel til transport og naturgass til oppvarming av boliger. Det at hydrogen kan brukes til alt dette gjør at hydrogen får en sentral rolle i omstillingen. Sektorkobling og systemintegrering kaller vi det når de ulike energisystemene kan kobles sammen. Det er ikke tilfeldig at EU la fram sin hydrogenstrategi og strategi for integrasjon av energisystemet på samme dag, 8. juli 2020.  

Hydrogen kan gi verdiskaping over hele Norge 

Norge har store fornybare og fossile energikilder. Det gir et godt utgangspunkt for produksjon og bruk av hydrogen i Norge, samt til eksport av hydrogen. Hydrogen kan produseres og brukes lokalt, og da kreves det kompetent arbeidskraft. Hydrogen kan med det gi grunnlag for grønne arbeidsplasser over hele landet.   

Vi har allerede norske teknologibedrifter som har ledende posisjon i det internasjonale markedet, og ved å utvikle hjemmemarkedet legger vi til rette for eksport av teknologi og kompetanse som verden trenger for å nå klimamålene. I Norge har vi derfor en unik mulighet til å utvikle oss som energinasjon ved å satse på hydrogen, samtidig som vi gir et vesentlig bidrag til å løse klimakrisen.