Krav om nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser – men mange slipper

Fra årsskiftet innførte regjeringen krav om nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser. Det ny forskriften om energi- og miljøkrav omfatter anskaffelser av personbiler fra 2022, lette varebiler fra 2023 og bybusser fra 2025.

Publisert: 03. January 2022
Krav om nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser – men mange slipper

NHF håper flere offentlige virksomheter kan følge Lillestrøm kommunes eksempel – og ta i bruk nye utslippsfrie transportløsninger.

– Transportsektoren står for en tredjedel av Norges klimagassutslipp. Det må vi ta på alvor. Med disse kravene anslår vi et utslippskutt på rundt en halv million tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2022 til 2030, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I tillegg til å redusere Norges utslipp av klimagasser, vil kravene om nullutslippskjøretøy bidra til å bedre luftkvaliteten i byene og redusere støy, påpeker han. En rekke aktører og tjenesteytere er likevel gitt hensiktsmessighetsunntak fra de nye kravene:

– Vi har sikret oss gode unntaksmuligheter fra nullutslippskravet, slik at offentlig sektor kan dekke sitt transportbehov med den nye forskriften, sier samferdselsministeren.

Infrastruktur må på plass

Unntak er gitt for transportbehov som ikke kan dekkes ved bruk av nullutslippskjøretøy, på grunn av klimatiske forhold eller at tilstrekkelig ladeinfrastruktur ikke er tilgjengelig.

Tilgjengelig infrastruktur er helt avgjørende for å få en overgang til utslippsfrie kjøretøy – ikke minst for hydrogenbaserte transportløsninger.

– Markedsaktører er klare til å bygge ut et nettverk av hydrogenstasjoner i Norge. For at dette skal skje må kjøretøyene være tilgjengelige, og det offentlige ved Enova må bidra med støtte i en tidlig fase, på samme måte som det er gjort for ladeinfrastruktur, påpeker generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i NHF.

Mange unntak

Unntaksbestemmelsene i den nye forskriften omfatter politiets, brannvesenets og tolletatens utrykningskjøretøy. Og til tross for NHFs klare anbefaling, blir heller ikke taxibransjen berørt av de nye nullutslippskravene.

– Vi hadde håpet at regjeringen ville ta et mer offensivt grep der hydrogenbilene er særlig godt egnet, slik som i taxinæringen. Dette gjelder også for budbiler, som er i kontinuerlig drift og der lenger rekkevidde og rask fylletid er av stor bedriftsøkonomisk betydning. Hydrogenbiler er også godt egnet i hjemmesykepleien i distriktene, særlig i kuldeutsatte områder der det er behov for lang rekkevidde, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Økonomiske konsekvenser

Utslippsfrie person- og varebiler kan kjøpes uten store ekstrakostnader, sammenlignet med bensin- eller dieselbiler. Utslippsfrie busser er betydelig dyrere in innkjøp enn de fossile alternativene. For å unngå at den økonomiske byrden skal bli for har NHF foreslått at fylkeskommunene får dekket merkostnadene knyttet til anskaffelse av utslippsfrie bybusser.

– En ordning som kompenserer fylkeskommuners og kommuners ekstra kostnader vil bidra til at utrulling av kjøretøy og etablering av lade- og fylleinfrastruktur forseres, og dermed øke muligheten for å nå klimamålene i 2030, sier NHFs generalsekretær.

Medlemmer