IEA: – Ren, trygg og rimelig energi med hydrogen

IEA mener tiden er kommet for å ta i bruk hydrogenets potensial: «Hydrogen vil spille en nøkkelrolle i en ren, trygg og rimelig energifremtid.»

Publisert: 09. July 2019

Forsiden til IEA-rapporten The Future of Hydrogen – Seizing today’s opportunities

Dette skriver det internasjonale energibyrået (IEA) i hydrogenrapporten som ble utarbeidet til G20-møtet i Japan i juni.

Øystein Ulleberg, forskningsleder ved Institutt for energiteknikk (IFE) har vært norske myndigheters kontaktpunkt med IEA på hydrogentematikk. Ham viser til at det nå tegnes et mer nyansert bilde av hydrogen enn tidligere.

– Det er egentlig en energirevolusjon vi står overfor. Det er helt formidable mengder energi fra fossile kilder som skal erstattes, men vi prøver å få til en myk revolusjon, en transisjon, påpeker Ulleberg overfor nyhetsnettstedet E24.

Energibyrået løfter fram flere konkrete satsingsfelt. I innledningen til rapporten peker IEA på flere konkrete markeder for hydrogen, der det også er mulig å tjene noen kroner underveis.

– Sånn sett er tenkningen som presenteres en slags game changer for den globale hydrogenutviklingen, sier han til E24.

 

IEAs sentrale føringer

IEA trekker fram sju viktige anbefalinger for å oppskalere hydrogen:

 1. Etabler en rolle for hydrogen i langsiktige energistrategier. Bedrifter bør ha klare langsiktige mål. Viktige sektorer inkluderer raffinering, kjemikalier, jern og stål, frakt og langdistanse transport, bygninger og kraftproduksjon og lagring.
 2. Stimuler kommersiell etterspørsel etter rent hydrogen. Politikk som skaper bærekraftige markeder for rent hydrogen – spesielt for å redusere utslippene fra fossilt brenselsbasert hydrogen – er nødvendig for å understøtte investeringer fra leverandører, distributører og brukere.
 3. Adresser investeringsrisikoen for «first movers». Nye bruksområder for hydrogen, så vel som rene hydrogenforsyning og infrastrukturprosjekter, er det mest risikable punktet på distribusjonskurven. Målrettede og tidsbegrensede lån, garantier og andre verktøy kan bidra til private investeringer.
 4. Støt FoU for å få ned kostnader. Offentlige tiltak, inkludert bruk av offentlige midler, er avgjørende for å sette forskningsdagsordenen, ta risiko og tiltrekke seg privat kapital for innovasjon.
 5. Eliminer unødvendige regulatoriske barrierer og harmoniser standarder. Deling av kunnskap og harmoniseringsstandarder er nøkkelen, blant annet for utstyr, sikkerhet og sertifisering av utslipp fra ulike kilder.
 6. Engasjer internasjonalt og spor fremgang. Forbedret internasjonalt samarbeid om standarder, deling av god praksis og grenseoverskridende infrastruktur er nødvendig. Hydrogenproduksjon og bruk må overvåkes og rapporteres regelmessig for å holde fremdriften mot langsiktige mål.
 7. Fokuser på fire viktige muligheter for ytterligere økt momentum til å øke infrastrukturutviklingen, øke investorens tillit og gi lavere kostnader.

 

IEAs fire satsingsområder

IEA-rapporten utdyper videre punkt 7 med fire konkrete stasingsfelt:

 • Få mest mulig ut av eksisterende industrihavner og bruke dem som nav for lavere kostnader til å oppskalere anvendelsen av hydrogen
 • Bruk eksisterende rørledninger for naturgass og annen infrastruktur gassinfrastruktur for å anspore til nye, rene hydrogenforsyninger.
 • Støtt transportflåter, frakt og korridorer for hydrogen til transport, både til havs og til større kjøretøy på land for å gjøre disse mer konkurransedyktige.
 • Etablere de første fraktruter for å starte den internasjonale hydrogenhandelen.

Ulleberg merker seg særlig det første satsingsområdet og peker umiddelbart på mulighetene rundt Nordsjøbassenget: – Her har vi allerede har en del hydrogenproduksjon og infrastruktur, sier forskningslederen og viser til Shell, Total, BP og Equinor.

 

Mangler fornybar oppskalering

Han betrakter CO2-håndtering som en del av dette bildet. Ulleberg er imidlertid skeptisk til IEA-rapportens vektlegging av storskala, naturgassbasert hydrogenproduksjon.

– Jeg er i den kategorien som tror at oppskaleringen av hydrogen kan gjøres fornybart, innrømmer Ulleberg overfor E24.

Han ser heller for seg vannelektrolyseteknologi i produksjonen, og fremhever nødvendigheten av klyngesamarbeid og myndighetsstøtte. Norske Nel er blant selskapene som vil tjene på hydrogensatsing via vannelektrolyse.

Medlemmer