Undervisningsmateriell

Her finner du relevant informasjonsmateriell som er laget de siste årene, som omhandler hydrogen som energibærer, bruk av hydrogen i transportsektoren, produksjonsmetoder osv.

Hydrogen og brenselceller - kjernen i et fornybart energisystem

Dette er et 20-siders introduksjonshefte som omhandler basisinformasjon om  hva hydrogen som energibærer innebærer, og brenselcellesystemets virkemåte. Ideelt for elever, studenter og alle som ønsker å oppdatere seg på grunnleggende fakta på området.

Norsk Hydrogenforum og Vätgas Sverige (Svensk Hydrogenforum) har samarbeidet i mange år sammen med Kunnskapsbyen Lillestrøm om felles utviklingsprosjekter for kommersialisering og bruk av hydrogenteknologi. Det skandinaviske prosjektet Blue Move har bidratt til en lang rekke relevante rapporter for produksjon og bruk av hydrogen, som følger under.

Dette heftet går noe videre fra basisheftet over med undervisningsopplegg for hydrogen, og er primært myntet på VGS-nivå, men kan brukes av alle som vil lære mer om hydrogen.

Interreg-prosjektet Blue Move har utarbeidet en rapport som belyser 12 ulike muligheter for produksjon, industri, lagring og distribusjon av hydrogen i Oslo-Gøteborg-København-regionen (Interreg ØKS).

Rapporten belyser også viktigheten av lav elavgift for hydrogenproduksjon gjennom beregninger gjort for en nyetablert hydrogenstasjon.

Interreg-prosjektet Blue Move arbeider for å fremme økt bruk av fornybar energi som erstatning for fossile drivstoff i ØKS-regionen. Mulighetsstudien som er samlet i denne rapporten ser nærmere på hvilke produksjonsmetoder som er mest relevante, relatert til tilgjengelig fornybar kraft. Videre beskriver den hvordan hydrogenet kan anvendes utover veitransport, og på hvilken måte det kan ha betydning for veitransport at det også kommer andre anvendelsesområder.

Interreg-prosjektet Blue Move beskriver i denne rapporten rammevilkår og strategier, med en rekke eksempler, hva man kan gjøre lokalt og regionalt for å fremme utslippsfri transport.

Rapporten inneholder en analyse av forretningsmodeller for bruk av hydrogen til transport. Den inneholder også forslag til strategiske veivalg.

Avslutningsvis gir rapporten noen praktiske råd for hvordan få mer hydrogen på veiene, med 10 veivalg på et overordnet nivå om hva man bør satse på og hvordan. Videre presenteres en konkret sjekkliste på 10 punkter for kommuner som vil omstille egen kjøretøyflåte og legge til rette for at kommunens næringsliv og innbyggere kan kjøre utslippsfritt.

I denne rapporten deler vi resultatene vi oppnådde gjennom tre års arbeid for en utslippsfri transportsektor, i prosjektet Blue Move for a Green Economy.

Her får du blant annet tilgang til en mulighetsrapport om produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen, 13 casebeskrivelser, ti suksessfaktorer i forretningsmodeller for kjøretøyflåter og utvidelse av tankinfrastruktur, mulighetsstudier for arbeidsbiler med brenselceller og pedagogisk opplæringsmateriell.

Rapporten inneholder en sjekkliste for de som ønsker å etablere en bensinstasjon og utvikle hydrogentilbudet i sin region.  

I denne rapporten undersøkes næringspotensialet for arbeidsmaskiner med hydrogendrift for å øke bruken av fornybar energi i transportsektoren.
 
Bruk av arbeidsmaskiner genererer betydelige karbondioksidutslipp og lokal luftforurensning. Ved å benytte arbeidsmaskiner med batterier og/eller brenselceller i stedet for forbrenningsmotorer kan lokal luftforurensning og klimapåvirkning fra disse maskinene reduseres.
 
Elektrifisering reduserer også problemer med støy og vibrasjoner, noe som bidrar til et forbedret arbeids- og nærmiljø.
 

I Skandinavia er bruken av fossilt brensel i transportsektoren den største enkeltfaktoren for klimagassutslipp.

Ved å bruke hydrogen sammen med brenselcelleteknologi får du eksosfrie kjøretøy hvor utslippene er rent vann.

I denne rapporten har vi i tillegg til evalueringen av hydrogenbiler kjøpt i prosjektet også samlet erfaringer fra brukere av brenselcellebiler som har vært i bruk tidligere.

Interreg-prosjektet Blue Move beskriver i denne rapporten rammevilkår og strategier, med en rekke eksempler, hva man kan gjøre lokalt og regionalt for å fremme utslippsfri transport.

Rapporten inneholder en analyse av forretningsmodeller for bruk av hydrogen til transport. Den inneholder også forslag til strategiske veivalg.

Avslutningsvis gir rapporten noen praktiske råd for hvordan få mer hydrogen på veiene, med 10 veivalg på et overordnet nivå om hva man bør satse på og hvordan. Videre presenteres en konkret sjekkliste på 10 punkter for kommuner som vil omstille egen kjøretøyflåte og legge til rette for at kommunens næringsliv og innbyggere kan kjøre utslippsfritt.

Blue Move har sett på muligheten for bruk av midlertidige og mobile fyllestasjoner i Norge og Sverige, både ved å se på ulike tekniske løsninger og bedriftsøkonomisk analyse.

Flyttbare stasjoner er nedskalerte nøkkelferdige fyllestasjoner, med og uten produksjon, som kan betjene marked fra 2 kg H2/dag og oppover. Hovedforskjellen mellom en midlertidig- og en permanent hydrogenfyllestasjon er hovedsakelig størrelsen på produksjons- og/eller lagrings-kapasiteten, det vil si hvor mange kjøretøy stasjonen kan betjene pr. døgn. Det vil være like høye krav til sikkerhet og driftsikkerhet uavhengig av om stasjonen er midlertidig eller permanent.