Viljeserklæring om økt bruk av hydrogen i Oslo

Oslo kommune ber nå om næringslivsaktørenes tilslutning til en intensjonserklæring om økt bruk av hydrogen i transport i hovedstadsområdet.

15 mai 2019

Oslo Taxi var tidlig ute. Nå håper Klimaetaten i Oslo kommune at flere næringsaktører vil komme etter og satse på hydrogen. Foto: Oslo Taxi

Det er Klimaetaten i Oslo kommune som har pådriver- og koordineringsansvaret for intensjonserklæringen.

Hydrogenprodusenter, energistasjonsaktører, kjøretøyprodusenter, brukere, tjenesteinnkjøpere og andre interesserte oppfordres til å signere på at de vil gjøre sitt for å bidra til å etablere fyllestasjoner og ta i bruk hydrogenkjøretøy.

– Dette er et positivt og gledelig initiativ fra Oslo kommune. Skal vil klare å få tilstrekkelig volum både for bilprodusentene og infrastrukturleverandørene, er det viktig å få på plass samtidighet – noe dette initiativet tar sikte på, sier generalsekretær Kristian E. Vik i Norsk Hydrogenforum.

På vei mot nullutslipp

Oslo har som målsetning å redusere egne klimagassutslipp med 95 prosent innen 2030. Hydrogen er en del av den langsiktige løsningen for å redusere utslippene fra regionens største utslippskilde; veitrafikk.

Hydrogenkjøretøy har ikke lokale utslipp, og dersom hydrogenet produseres fra fornybare energikilder er det også en klimavennlig løsning.

Hydrogen som teknologi i mindre kjøretøy er moden og utrulling av større kjøretøy er i rask utvikling.  Hydrogen som marked og verdikjede er imidlertid i en oppbyggingsfase. Intensjonserklæringen skal styrke hydrogen sin rolle i transportsektoren ved å øke tempoet og omfanget for innfasing.

Samtidighet er viktig

Erfaring viser at verdikjeden trenger bedre samtidighet, det vil si at flere aktører går sammen om å satse.

Intensjonserklæringen er delt inn i flere deler for å speile påvirkningsrommet som de ulike aktørene i verdikjeden har. Til sammen skal alle erklæringene utløse økt produksjon av hydrogen, flere hydrogenstasjoner, flere kjøretøy på veiene samt økt bruk av hydrogenkjøretøy i anskaffelser.

Fokus for intensjonserklæringen er Oslo-området. Klimaetaten håper flere regioner vil følge etter med egne initiativ.