Vil sette fart på blått hydrogen

I et skriftlig spørsmål til olje- og energiminister Tina Bru (H) ber Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann Espen Barth Eide om en rask investeringsbeslutning for fullskala karbonfangst.

04 juni 2020


Espen Barth Eide (Ap) vil at Norge skal ta en internasjonal lederrolle innen produksjon av blått hydrogen.

Espen Barth Eide har torsdag 4. juni sendt følgende skriftlige spørsmål til statsråden:

«Vil Regjeringen bidra til at Norge kan ta en internasjonal lederrolle innen produksjon av blått hydrogen, gjennom i nær framtid å foreta investeringsbeslutning om fullskala karbonfangst og lagring med to fangstprosjekter (Klemetsrud og Breivik) i tillegg til ferdigstillelse av lagringsanlegget Northern Lights?»

I sin begrunnelse for spørsmålet peker han på den stadig økende interessen for hydrogen som et utslippsfritt alternativ til dagens fossile brensler, på felter der elektrifisering ikke vil være tilstrekkelig.

Videre viser Barth Eide til regjeringens hydrogenstrategi, som ble lagt fram rett i forkant av NHFs Hydrogenkonferanse 3. juni. I strategien omtales hydrogen som fremtidens energibærer, som vil ta Norge og verden nærmere nullutslippsfremtiden.

– Det er samtidig urovekkende at hverken den nye hydrogenstrategien, den grønne tiltakspakken eller revidert nasjonalbudsjett gir klare indikasjoner på hvilken rolle blå hydrogen med karbonfangst og lagring vil spille i fremtiden, påpeker Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann.


Regjeringens hydrogenstrategi var et sentralt tema under debatten på Hydrogenkonferansen, der både Tina Bru og Espen Barth Eide deltok.

Norges fremtid som energinasjon

Han viser til at hydrogen vil kunne spille en nøkkelrolle i Norges fremtid som energinasjon.

– Det kan gi oss en grønnere industri og transportsektor både på land og sjø. Hydrogen kan også bli en viktig eksportartikkel, ikke minst i lys av Europas «Green Deal». Det vil også være et stort potensial for utvikling og eksport av teknologier som legger til rette for bruk av rent hydrogen på nye felt, sier han.

En industriell satsing på hydrogen vil derfor være et viktig verktøy for å skape tusenvis av nye arbeidsplasser, bygge opp nye verdikjeder, samt nå verdens klimamål i tråd med Paris-avtalen. Barth Eide mener Norge er unikt posisjonert for å spille en avgjørende rolle for å bygge en bro og skape et marked for både blå hydrogen fra naturgass med karbonfangst- og lagring, i tillegg til grønt hydrogen fra elektrolyse.

Både blått og grønt hydrogen

En satsing på hydrogenindustri i Norge må sees i sammenheng med utvikling av industriene for karbonfangst- og lagring og utbygging av fornybar kraftproduksjon, skriver Barth Eide. Han viser til at fremstilling av blå hydrogen representerer et stort potensial for å sikre avsetning for de norske naturgassressursene på lengre sikt. Samtidig kan dette bidra til å forenkle EUs omstilling til lavutslippssamfunnet ved å tilby en energibærer med svært lave utslipp som kan brukes til å erstatte fossile energibærere på tvers av flere sektorer.

Ettersom denne teknologien omgjør naturgass til et utslippsfritt produkt, vil det også kunne forlenge levetiden for petroleumsindustrien i Norge, understreker han.

– Grønt hydrogen, som kan produseres ved hjelp av vind, sol- og vannkraft vil kunne være et viktig norsk bidrag i den fremtidige energimiksen i Europa. Samtidig vil blå hydrogen med CCS vil være viktig for å kunne skalere produksjonen raskt og sørge for at det er nok hydrogen i forhold til det markedet etterspør, understreker Espen Barth Eide.