Vil opprette forskningssenter for hydrogen

Regjeringen foreslår å doble bevilgningene til hydrogen fra 100 til 200 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

11 mai 2021


– Mer kunnskap om hydrogen gjennom forskning og utvikling kan skape store verdier for norsk næringsliv, sier olje- og energiminister Tina Bru. Foto: Olje- og energidepartementet

85 millioner av de 100 millioner kronene skal gå til infrastruktur og markedsutvikling. 15 millioner kroner er avsatt til opprettelsen av et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innen hydrogen og ammoniakk.

NHF har lenge trykket på for økt satsing på hydrogen, og er glad for at regjeringen lytter til bransjens innspill.

– Tross doblingen av bevilgningen er det likevel en forsiktig satsing, sammenlignet med det som skjer i landene rundt oss. Vi må derfor kunne forvente at Norge legger betydelig større midler på bordet til hydrogensatsingen i tiden framover, sier NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Hydrogen en verdiskaper

– Jeg er glad for at vi øker innsatsen for å utvikle nyskapende teknologi og løsninger. Hydrogen kan bidra til arbeidsplasser og utslippsreduksjoner, sier olje- og energiminister Tina Bru.

I hydrogen ser hun både et stort potensial for grønn verdiskaping og for å oppnå store utslippsreduksjoner i Norge. I tillegg påpeker statsråden at det globale potensialet er stort.

– Mer kunnskap om hydrogen gjennom forskning og utvikling kan skape store verdier for norsk næringsliv, mener olje- og energiministeren.

Forskningssenter for hydrogen

Olje- og energiminister tror etableringen av et nytt forskningssenter for hydrogen kan bli et kraftsenter for en slik satsing.

– Vi har manglet et bredt og samlende forskningssenter for hydrogen som kan sette større kraft bak forskningsinnsatsen, sier hun.

I tillegg til 15 millioner kroner til opprettelsen av et FME for hydrogen og ammoniakk, vil forskningssenteret få en årlig offentlig støtte på 30 millioner kroner fra og med 2022, i de åtte årene senteret vil være operativt.

En helhetlig og sikker tilnærming

Et nytt FME innen hydrogen og ammoniakk skal omfatte både grønt og blått hydrogen. Det vil arbeide helhetlig med hydrogenproduksjon, både fra naturgass og fra fornybar kraft gjennom elektrolyse og bruk av hydrogen og ammoniakk til energi-, mobilitets- og industriformål.

Sikkerheten ved storskala bruk av hydrogen vil også inngå i arbeidet. Forskningssenteret skal koordinere og øke forskningsinnsatsen, samt bidra til raskere utvikling av konkurransedyktig teknologi og løsninger for produksjon og bruk av hydrogen og ammoniakk.

Infrastruktur og markedsutvikling

85 millioner kroner er avsatt til å følge opp regjeringens hydrogenstrategi og det kommende veikartet for hydrogen. Det skal legges særlig vekt på å støtte opp under teknologiutvikling gjennom pilot- og demonstrasjonsprosjekter som bidrar til tidligfase markedsutvikling for hydrogen, blant annet etablering av knutepunkter og leveransekjeder som legger til rette for kommersiell bruk av hydrogen.

– NHFs medlemmer har nylig lagt fram ambisiøse planer for etablering av hydrogenstasjoner. De ønsker å komme raskt i gang, så det er veldig positivt at det foreslås økte hydrogenmidler i år, sier Wilhelmsen.

Den foreslåtte bevilgningsøkningen vil forvaltes av Enova og bygger på eksisterende samarbeid og etablerte ordninger.

Som tidligere vil det være Enovas ansvar å vurdere hvilke prosjekter som bør støttes.