Foto: privat

Hydrogen viktig i nasjonal luftfartstrategi

Bodø tar sikte på å bli en tung aktør innen grønn luftfart. Hydrogenfly trekkes frem som en viktig løsningen i den nasjonale luftfartstrategien.

10 feb. 2023

I stortingsmeldingen «Bærekraftig og sikker luftfart – nasjonal luftfartsstrategi», som samferdselsminister Jon-Ivar Nygård la frem, understrekes det at hydrogen kan spille en nøkkelrolle i dekarboniseringen av luftfarten. I likhet med batterielektriske fly, defineres også fly drevet av hydrogen fra fornybare energikilder som nullutslippsløsninger.

Blant flere fordeler med hydrogen vektlegger luftfartsstrategien at hydrogen produsert på fornybare energikilder gir null CO2-utslipp og om lag tre ganger energien per vektenhet, sammenlignet med konvensjonelt jetdrivstoff. Det påpekes også at hydrogen relativt enkelt kan benyttes som drivstoff direkte i jet-/turbinviftemotorer. Hydrogen har dessuten et vektfortrinn sammenlignet med batteri. I tillegg vil batteri kreve tid til lading, mens hydrogen raskt kan etterfylles

Løfter frem mulighetene i Bodø

– Det er veldig bra at regjeringen anerkjenner potensialet som hydrogen har for å gjøre luftfarten utslippsfri. Her har Norge virkelig muligheten til å lede an, sier NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Hun trekker frem den nye lufthavnen i Bodø som har ambisjoner om å være en av de mest bærekraftige flyplassene i verden.

Bodø er i dialog om hydrogen i luftfart med andre spydspisser som Toulouse og Singapore

– Det er veldig gledelig å se at Bodø kommune er i dialog med andre spydspisser for hydrogensatsing innenfor luftfart som Toulouse og Singapore, sier NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Petter Olsen Bertheussen, som er næringsutvikler og prosjektleder for grønn luftfart i Bodø kommune, viser til at regjeringen har vært tydelig på grønn luftfart, og at både hydrogen og batteri blir fremhevet i luftfartsstrategien. Avinor nevner dessuten Bodø ni ganger i den nye transportplanen, påpeker han.

– Bodø tar signalene og innretter seg mot fremtidens luftfart. Vi har et tett samarbeid med en samlet luftfartsindustri, sier han.

Sterke lokale fortrinn for hydrogen

– Vi må utvikle alle null- og lavutslippsteknologier parallelt. Skal vi klare å gjennomføre store utslippskutt i luftfarten komme vi ikke utenom utslippsfrie batteri- og hydrogenelektriske fly, i tillegg til hybride løsninger og SAF (red. anm.: bærekraftig luftfartsdrivstoff) for den eksisterende flyflåten, sier Bertheussen.

Bygging av en helt ny flyplass, som skal miljøsertifiseres på høyeste nivå, gir Bodø en helt unik mulighet til å være med å drive frem denne utviklingen. Han trekker også frem andre lokale hydrogensatsinger som et fortrinn.

– Fra Bodø skal Torghatten drive hydrogenferger på en av de tøffeste sjøstrekningene i Norge. Da trengs det lokal hydrogenproduksjon og vi har allerede to aktuelle tilbydere; GreenH og Glomfjord, sier han.


ZeroAvias 19-seters Dornier 228, som her tar av fra Cotswold flyplass i England, er et testfly for utvikling av hydrogenelektrisk fremdrift, støttet av det britiske HyFlyer-programmet. Foto: ZeroAvia

Mange internasjonale utviklingsløp

Utvikling av batterielektriske fly og fly som bruker hydrogen i brenselcelle i kombinasjon med batteri (hybridelektriske) er foreløpig forbeholdt fly med 19 seter eller mindre og med begrenset rekkevidde. Det britiske startup-selskapet ZeroAvia hadde en vellykket testflyvning av et slikt hydrogenfly 19. januar.

Utviklingen av hydrogenteknologier hvor hydrogenet brennes direkte i gassturbiner er rettet mot større tradisjonelle fly. Airbus og Rolls-Royce er i gang med utviklingsprogrammer rettet mot dette markedet og har som mål at fly som benytter hydrogen skal være i markedet innen 2025.

Det norske lufthavnnettet er med sine korte avstander mellom lufthavnene meget velegnet for testing av lav- og nullutslippsteknologier, og Luftfartstilsynet og Avinor er allerede i gang med å legge til rette for dette.

Bakkekjøretøy og maskiner ved lufthavnene vil også kreve nye drivstoff i omstillingen til utslippsfri drift. Når hydrogen blir gjort tilgjengelig ved flyplassene for bruk i fly vil det ha flere synergieffekter. Bakkekjøretøy, som brøytebiler, shuttlebusser og kollektivtransport til og fra flyplassen, er eksempler på aktuelle bruksområder for hydrogen.

Petter Olsen Bertheussen som er prosjektleder for grønn luftfart i Bodø, stiller gjerne som døråpner for hydrogenselskaper som vil etablere seg i kommunen.