Etterlyser et tydeligere veikart for å stake ut kursen

Norsk Hydrogenforum etterlyser høyere ambisjoner og tydeligere mål enn det som ligger inne i regjeringens «Veikart for hydrogen».

14 juni 2021

Regjeringen la fram sitt Veikart for hydrogen da Erna Solberg og Tina Bru presenterte stortingsmeldingen «Energi til arbeid; langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser», på Ingensteds i Oslo, 11. juni 2021. Foto: OED

Hydrogenstrategien som ble lagt fram i fjor sommer, fikk kritikk for å være for lite konkret. Etter å ha sett det ene landet etter det andre, legge frem ambisiøse planer for hydrogen, knyttet det seg store forventninger til 11. juni 2021.

I sitt nye veikart lover regjeringen å gjennomføre følgende tiltak på kort sikt (frem mot 2025):

  • Fem hydrogenknutepunkter innen maritim transport, med mulig kobling mot landtransport.
  • Ett eller to industriprosjekter med produksjonsanlegg for hydrogen.
  • 5-10 pilotprosjekter for utvikling av nye hydrogenløsninger og -teknologier.

Den nye energimeldingen – der veikartet for hydrogen inngår – ble lagt fram av statsråd Tina Bru og statsminister Erna Solberg. Stortingsmeldingen nevner hydrogen hele 286 ganger, og det setter i hvert fall hydrogen på kartet.

Innen 2030 skal det legges til rette for et nettverk av hydrogenknutepunkter og realisering av hydrogenprosjekter i industrien. Her blir flere konkrete anlegg trukket fram som aktuelle, men de mangler en tydelig finansiering.

– Øremerkede midler til hydrogen glimrer med sitt fravær. De siste årene har det vært en betydelig økning med støtte til hydrogenprosjekter i Norge. Det er riktig og viktig med tanke på at Norge skal bygge en ny grønn industri. Bransjen hadde imidlertid forventet et tydeligere signal fra regjeringen om deres satsing framover for å gi bransjen forutsigbarhet, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

Samler virkemiddelapparatet

Forskningsrådet, Enova, Gassnova og Innovasjon Norge har gått sammen om å etablerer HEILO-samarbeidet (HEILO – Hydrogen som Energibærer for Lavutslipp og Omstilling). Utover å gi en samlet oversikt over hvilke støtteordninger som finnes og hvilke prosjekter som er i gang, er det uklart om HEILO vil tilføre nye hydrogeninitiativ eller -insitament.

Slik NHF ser det er dette et prisverdig tiltak som samler informasjon fra fire aktører i én portal, og noe bransjen har etterspurt.

Etterlyser konkrete satsinger

– Det er gledelig å se at regjeringens nye veikart for hydrogen inneholder en del av de anbefalingene NHF har kommet med. Det gjelder blant annet at vi skal ta i bruk hydrogen i industri- og transportsektoren, samt videreforedling av hydrogen til ammoniakk, sier NHFs styreleder Steffen Møller-Holst.

Han etterlyser samtidig flere konkrete satsinger og vilje til å fremme modne hydrogenteknologier som allerede er markedsklare.

Det ingen mangel på initiativ fra bransjen selv. Jeg ser norske virksomheter, konsulent, - og FoU-miljøer, har langt større ambisjoner enn det som er skissert i veikartet, påpeker NHFs generalsekretær, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Norsk Hydrogenforum har identifisert noen av de pågående, kommersielle initiativene, og antallet prosjekter det jobbes med nå, er langt høyere enn regjeringens ambisjon for 2025. Av disse er 14 knyttet til hydrogen i maritim sektor, 13 relatert til produksjon av hydrogen, seks innen hydrogen til landtransport med et stort antall stasjoner og fem prosjekter knyttet til hydrogen i industrien. I tillegg pågår det 10 demoprosjekter og tre prosjekter i NHF-regi.

– Denne oversikten er heller ikke komplett. Det kommer nye initiativer på løpende bånd, påpeker hun.

Trenger et sterkt hjemmemarked

Etablering av et hjemmemarked er en nødvendig forutsetning for å sikre norske bedrifters konkurransekraft i utlandet. Hydrogen byr på en gylden mulighet til å bygge ny industri som vil ta Norge til et nullutslippssamfunn og samtidig bidra til verdiskapning og vekst. .

– Verken regjeringen eller virkemiddelapparatet ser ut til å ha tilstrekkelig vilje til å få fart på den norske hydrogensatsingen, der bransjen og myndighetene spiller på lag, sier hun.

Ønsker offentlig-private samarbeid

I EU og i flere medlemsland i Europa, er det etablert offentlig-private samarbeid for å sette fart på hydrogensatsingen. Her samarbeider myndighetene tett med industrien for å etablere felles ambisjoner, konkrete mål og budsjetter.

Regjeringen skriver i veikartet at de vil vurdere nye virkemidler og justere virkemidlene hvis det er behov for det. For NHF og bransjen er dette svært gledelig, da behovet for å tilpasse virkemidlene er betydelig for å lykkes.

– Etablering av et langsiktig offentlig-privat samarbeid i Norge ville sikre forutsigbarhet, ikke bare for hydrogenbransjen, men også for myndigheter og akademia, påpeker NHFs styreleder Steffen Møller-Holst.