Trenger hydrogen for å klare utslippskutt

Trenger hydrogen for å klare utslippskutt

Med fremleggelsen av den nye klimaplanen varsler regjeringen et «taktskifte» i norsk klimapolitikk. Frem mot 2030 vil CO2-avgiften bli mer enn tredoblet.

08 jan. 2021

Statsminister Erna Solberg presenterte regjeringens klimaplan for 2021-2030 på en pressekonferanse fredag 8. januar. Foto: Ida Dahl Nilssen/SMK

 

CO2-avgiften skal i denne perioden økes fra dagens 590 kroner til 2000 kroner per tonn. Dette er et av grepene regjeringen tar for å nå Paris-avtalens klimamål – og samtidig skape grønn vekst.

– Det skal lønne seg å kutte utslepp, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Norsk Hydrogenforum mener avgiftssystemet er et viktig og virkningsfullt instrument. Det er positivt at regjeringen nå ønsker å øke C02-avgiften, slik at det det i større grad vil lønne seg å velge nullutslippsløsninger som hydrogen. For næringslivet er forutsigbarhet helt avgjørende for den videre hydrogensatsing.

Klimaplanen tar i hovedsak for seg tiltak for å redusere de ikke-kvotepliktige utslippene fra transport, avfall, jordbruk og bygg.

– For å klare dette trenger vi et næringsliv som er grønnere, smartere og mer nyskapende, påpeker statsminister Erna Solberg (H).

I klimaplanen fremgår det at hydrogen som energibærer, har et betydelig potensial til å redusere utslippene og til å skape verdier for norsk næringsliv. Regjeringen peker særlig på hydrogen som en viktig løsning innenfor maritim sektor, industri og tungtransport som lastebiler, trekkvogner og langdistansebusser.

– Det er gledelig at regjeringen anerkjenner potensialet for hydrogen og denne klimaplanen gir grunn til optimisme. Det som blir viktig framover er at veikartet for hydrogen kommer med enda flere konkrete tiltak som kan bidra til å utløse hydrogenpotensialet. Utslippene skal mer enn halveres innen 2030, så det er viktig at vi kommer i gang nå, sier generalsekretær i NHF Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Dette er noen av tiltakene som regjeringen la fram i dag:

  • CO2-avgiften, økes fra 590 kroner per tonn til 2.000 kroner per tonn frem mot 2030
  • Fra 2022 blir det krav om nullutslipp i offentlige innkjøp av personbiler og lette varebiler, og fra 2025 vil det samme gjelde for bybusser
  • Fra 2023 skal det være lavutslippskrav til fergeanbud og i 2025 blir det tilsvarende krav for nye hurtigbåtanbud
  • Bruk av fossile brensler til energiformål i industri utenfor kvotesystemet skal gradvis utfases frem mot 2030
  • Regjeringen vil spisse Enova som verktøy for å finansiere klimakutt