Sveriges nasjonale hydrogenstrategi ute på høring

Energimyndigheten har – på oppdrag av den svenske regjeringen – lagt fram sitt forslag til en nasjonal strategi for fossilfritt hydrogen.

13 des. 2021


I forslaget til svensk hydrogenstrategi erkjenner Energimyndigheten at en satsing på hydrogen er helt avgjørende, dersom Sverige skal bli utslippsfritt innen 2045. Foto: Vätgas Sverige

Fossilfritt hydrogen vil spille en sentral rolle dersom Sverige skal klare å fase ut bruken av fossilt brensel tidsnok til å begrense klimaendringene, skriver Energimyndigheten. Det påpekes at Hydrogen vil bli særlig viktig i omstillingen av industrisektoren, der andre teknologier ikke strekker til.

Godt grunnlag for samarbeid

NHF registrerer at svenskene også etterlyser mer konkrete føringer fra myndighetene om hvilke ambisjoner de har for å ta hydrogen og ammoniakk i bruk.

– Det er veldig bra at våre gode svenske naboer også har lagt fram en hydrogenstrategi. Sverige setter seg konkrete produksjonsmål for 2025 og 2045 på henholdsvis 5 og 10 GWh, og det blir en viktig driver, sier NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Når alt kommer til alt, er det avgjørende hva som gjøres, påpeker hun – og det skjer ting i Sverige. For å få fortgang innenfor tungtransporten gir svenske myndigheter støtte på nesten 70 prosent for de første 15 stasjonene, som skal på plass innen 2025. Samtidig løfter også den svenske hydrogenstrategien frem viktigheten av nordisk samarbeid.

– Med tanke på den utstrakte grensekryssende transporten mellom Sverige og Norge, bør vi gjøre det samme for å henge med, sier hun.

Vil forsterke satsingen

Vätgas Sverige har laget et sammendrag av utkastet til svensk hydrogenstrategi, med en oppsummering av de mulighetene og utfordringene den representerer.

I sin kommentar til Energimyndighetens forslag, slutter Vätgas Sverige seg helhjertet til hydrogenstrategien sterke oppfordring om et tett nordisk og internasjonalt samarbeid om hydrogen.

Under følger de viktigste punktene i Vätgas Sveriges oppsummering:

Sammanfattning

 • Fossilfri vätgas, elektrobränslen och ammoniak kommer med allra största sannolikhet spela en central roll för att ställa om flera sektorer i världen, liksom i Sverige och Norden
 • Sverige med sitt fossilfria elsystem har möjlighet att leda utvecklingen
 • Konkreta mål för såväl 2030 som 2045
 • Utredning kring behov av styrmedel initieras för att minska kostnadsgapet fossilfri och fossil vätgas
 • Plattform för dialog mellan företag, branschorganisationer och offentliga aktörer initieras
 • Prioritet på mål som driver utvecklingen för att kraftigt minska klimatutsläpp
 • Vätgasstrategin bör ses samman med den kommande elektrifieringsstrategin
 • Fossilfri vätgas spelar avgörande roll för minskade utsläpp av växthusgaser och sektorsintegration
 • Stärka Sverige som föregångsland inom energi- och klimatområdet
 • Fossilfri vätgas bidrar till fortsatta export- och investeringsmöjligheter och därmed tillväxt och fler arbetstillfällen

Möjligheter & utmaningar

 • Bra inramning och väl beskrivet. Ett tydligt steg framåt!
 • Viktigt med dialogen med berörda aktörer!
 • Systemperspektiv, flexibilitet, energilager, beredskap och försörjningstrygghet tas upp
 • Väldigt få konkreta mål som ska nås!
 • Kokbok utan tydliga recept
 • Blev bara en hållpunkt (2030) mot 2045, behov av femårsplaner som längst
 • För mycket budskap om demo och forskningsbehov utan konkretisering av var behovet finns
 • Mycket av åtgärderna ska inrymmas inom Energimyndighetens befintliga ramar/uppdrag. Finns resurs för detta?
 • Uppmaning till Nordiskt och internationellt samarbete – bra!
 • Sverige ska verka för att påverka styrmedel. Många ligger redan för beslut inom Fit for 55
 • Flera uppmaningar till en plattform för samarbete mellan myndigheter, näringsliv och forskningen. Bra det är det vi gör inom Vätgas Sverige!
 • Bred användningen av vätgas inom transportersektorn: står för ca 30% av CO2-utsläppen
 • Lagar, regler och standards lyfts som behov: HyLAW
 • Adressera energibehovet! Det är lågt räknat att det stoppar med dagens kända projekt och en fördubbling av energibehovet 2045. Sannolikt kommer det bli ett betydligt större behov