Foto: Norsk Hydrogenforum| Norsk Hydrogenforums generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen er fornøyd med SVs alternative statsbudsjett.

SV setter av 1 milliard til differansekontrakter i 3 år

Mens regjeringen har valgt å overlate norsk hydrogensatsing til EU og den europeiske hydrogenbanken, har SV i sitt budsjettforslag bevilget 1 milliard kroner i tre år til differansekontrakter. Det innebærer en fullfinansiering av ordningen som Norsk Hydrogenforum har foreslått.

09 nov. 2023

Det er planlagt 59 prosjekter for hydrogenproduksjon i Norge, men kun ni av disse har så langt tatt investeringsbeslutning. Årsaken er at det er stor usikkerhet om kostnader og markedsutvikling. Risikoavlastning må til, og Norsk Hydrogenforum (NHF) har pekt på at differansekontrakter er det virkemiddelet som bransjen nå trenger for at produksjon og bruk av hydrogen skal skyte fart. I høringen av statsbudsjettet på Stortinget har NHF derfor foreslått en ordning med tre milliarder kroner over ti år til differansekontrakter. SVs budsjett innfrir NHFs ønske, og det er generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen svært fornøyd med.

- SVs forslag vil bety mye for den norske hydrogensatsingen

- SVs forslag er helt i tråd med vårt ønske, og vil bety mye for den norske hydrogensatsingen. En ordning på tre milliarder kroner kan utløse årlig produksjon av inntil 25 000 tonn. Hydrogenet kan brukes til kraftintensiv industri, maritim transport og tungtransport, og kan gi en årlig reduksjon i CO2-utslipp på opp til 750 000 tonn. Hydrogen vil dermed bli en viktig bidragsyter for å redusere utslippene fra krevende sektorer, sier Telnes Wilhelmsen.

Overlater norsk hydrogensatsing til EU

Stortinget anmodet i behandlingen av Statsbudsjettet 2023 regjeringen om å komme med en plan om å innføre et system for differansekontrakter for hydrogen i løpet av 2023. Regjeringen svarte med å peke på at norske bedrifter kan delta i auksjonen i den europeiske hydrogenbanken som åpner 23. november. NHF har vist til at dette ikke alene bidra til at vi får en storstilt hydrogensatsing i Norge, og flere politikere mener dette er en ansvarsfraskrivelse fra regjeringens side.

- Vi må ha nasjonale støtteordninger og ikke overlate satsingen til EU

- Vi heier selvsagt på norske bedrifter som deltar i auksjonen i hydrogenbanken, men vi må ha nasjonale støtteordninger og ikke overlate hydrogensatsingen til EU. Vi håper regjeringen møter SV sitt budsjettforslag slik at denne ordningen kan innføres fra 2024. Det vil sette fart på hydrogensatsingen, og være viktig for industribygging og reduksjon av Norges klimagassutslipp, sier Telnes Wilhelmsen.