Store industrimuligheter for hydrogen

Potensialet for bruk av hydrogen i tilknytning til eksisterende industrielle prosesser er svært mangslungent. En ny fyldig rapport fra Interreg-prosjektet Blue Move belyser 12 ulike muligheter for produksjon, industri, lagring og distribusjon av hydrogen i Norge og Skandinavia. Rapporten er lettfattelig skrevet og gir en grundig innføring i komponentene i verdikjeden, og gir god innsikt til alle som vurderer nye lokale hydrogeninitiativ i Norge.

11 mai 2017

Rapporten er utarbeidet i Blue Move–prosjektet for Interreg-regionen Øresund, Kattegat og Skagerak, er godt egnet for en kombinert satsing på hydrogen til transport og lokalt næringsliv, påpeker Blue Move-prosjektleder Jon Eriksen, i OREEC.
Mulighetsstudien for hydrogen har fått stor oppmerksomhet. Eriksen holdt den siste uken i april en internasjonal presentasjon av arbeidet under Hannovermessen, verdens største industrimesse.

Grovt overblikk
– Hensikten med rapporten er å gi et underlag for politikere, byråkrater og næringsliv til å fremme bruk av hydrogen produsert på bakgrunn av fornybar energi, samt bidra til at det utvikles nye forretningsmodeller for produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen, sier Eriksen, som er hovedforfatter sammen med Jan Carsten Gjerløw.
Rapporten skal gi nyttige input til arbeidet med forretningsmodeller og hydrogenstrategier. Utover dette er det forfatternes håp at rapporten kan gi leseren et overordnet innblikk i hvordan hydrogen kan produseres, lagres og distribueres, samt hvilke muligheter man har for anvendelse av hydrogen industrielt, mobilt og stasjonært.

Arbeidsgruppen står bak mulighetsstudien for hydrogen har blant annet vært samlet på Kjeller.

Fornybar produksjon
– Case-beskrivelsene gir et bredt bilde av mulighetsrommet for bruk av hydrogen i regionen generelt og for anvendelse av hydrogen fra fornybare energikilder spesielt, forteller Eriksen.
Han påpeker samtidig at hva som vil være den mest lønnsomme måten å produsere hydrogen på, vil variere avhengig av de ulike forholdene fra case til case.
– Vår intensjon er å gi et nyttig bidrag til de som ønsker å se nærmere på muligheter for produksjon, lagring og distribusjon i sitt nærområde, sier Eriksen.

Muligheter på Klemetsrud
Han står selv bak en casestudie som tar for seg hvordan Norges største energigjenvinningsanlegg, Klemetsrudanlegget, kan produsere hydrogen fra egenprodusert strøm.

Prosjektleder i Blue Move, OREECs Jon Eriksen overleverer et eksemplar av mulighetsstudien til Klemetsrudanleggets prosjektsjef Johnny Stuen. Foto: Odd Richard Valmot

Hydrogen kan erstatte oppfyringsolje som anlegget for søppelforbrenning bruker for å holde temperaturen over 850 °C i forbrenningsprosessen. Produksjon av hydrogen gjennom vannelektrolyse, lager også oksygen som igjen kan brukes til å gi en bedre forbrenningsprosess i anlegget – og redusere avgassmengden.

Grunnlag for infrastruktur
Hydrogenets potensial som en bærekraftig energibærer i ØKS-regionen konkretiseres gjennom en rekke case-beskrivelser. Blue Moves hydrogenstudie tar for seg ulike eksempler på produksjon, industri, lagring og distribusjon av hydrogen, som også kan bidra til å bygge en hydrogeninfrastruktur i regionen.
Beregninger som er foretatt for en nyetablert hydrogenstasjon, viser også viktigheten av lav elavgift for hydrogenproduksjon og betydningen av at det også kommer andre anvendelsesområder for hydrogen.

Rapporten har fått bred spredning, blant annet gjennom:

Kunnskapsbyen Lillestrøm/OREEC
The Blue Move for a Green Economy
Interreg.no
Den Norske Gasskonferansen
Hannover Messe, Tyskland
Teknisk Ukeblad
Hydrogen.no 

ZERO – Tungtransportforum – Fokus på hydrogen

Her kan du laste ned hele Blue Move rapporten «Mulighetsstudie for hydrogen-produksjon, industri, lagring og distribusjon».