Statsbudsjettet 2020: Vi trenger sterkere innsats for utrulling av hydrogen

Blant noen lyspunkter finner vi fjerning av avgiftsfritak på marin diesel, som så langt har vært et hinder for satsing på hydrogen i fiskeflåten. Nå fjerner regjeringen denne diseselfordelen. Norsk Hydrogenforum etterlyser imidlertid flere konkrete tiltak og en mer omfattende satsing på hydrogen fra regjeringen.

07 okt. 2019

Steffen Møller-Holst deltok i formiddag på klima- og miljøminister Ola Elvestuens pressekonferanse om statsbudsjettet i Trondheim.

– Det er ingen tvil om at hydrogensatsingen skal videreføres, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuens på en pressekonferanse om statsbudsjettet i Trondheim i formiddag.

I sitt forslag til statsbudsjett for 2020 går regjeringen inn for å innføre full CO2-avgift for fiskeflåten, tilsvarende 544 kroner per tonn CO2. med virkning fra 1. januar. Dette utgjør en CO2-kostnad på omlag 1,60 kroner, og vil, gitt tilstrekkelig skala, på sikt kunne bidra til prisparitet mot hydrogen i maritim sektor. Regjeringen innfører imidlertid en kompensasjonsordning på 1,06 kroner per liter, slik at den reelle CO2-kostnaden for fiskerne vil tilsvare en prisøkning på omlag 50 øre per liter diesel.

– Utvikling i riktig retning

– Selv om kompensasjonsordningen bidrar til at diesel fortsatt vil ha en prisfordel, så er dette et riktig skritt på veien. Denne type tiltak vil sette fart i utviklingen av alternative løsninger med bruk av hydrogen- og brenselceller i fiskeflåten, mener styreleder Steffen Møller-Holst i Norsk Hydrogenforum.

– Det er viktig at fiskerinæringen nå kan begynne å se lønnsomhet i å ta i bruk hydrogen. Fiskeflåten er aldrende, og det er derfor et mulighetsvindu for hydrogen når vi nå står foran en betydelig utskiftingsbølge i næringen, påpeker han.

Regjeringen varslet også en opptrapping av CO2-avgiften med 5 prosent årlig fram til 2025, samtidig som det legges opp til å fase ut kompensasjonsordningen over tid.

– Vi ser med andre ord konturene av prisparitet mellom hydrogen og diesel også i fiskeflåten de nærmeste årene, sier Møller-Holst.

100 millioner til grønn skipsfart

Regjeringen foreslår å øke satsingen på grønn skipsfart med 100 millioner kroner til hurtigbåter og lasteskip. Av denne satsingen skal 80 millionene kroner skal gå til satsing på hurtigbåter i Klimasats.

– Økt satsing og flere insentiver for utslippsfrie løsninger i ulike deler av maritim næring er positivt, påpeker NHFs generalsekretær Kristian E. Vik.

Han viser til at det er stor satsing på utslippsfrie hurtigbåter i fylkeskommunene, men at det trengs statlige midler for å få det til.

– 80 millioner kroner er en god start, selv om det trengs langt mer dersom fylkeskommunene skal slippe å ta store deler av regninga i den første fasen, mener Vik.

 

Mer til Nullutslippsfondet

Regjeringen øker bevilgningen til Nullutslippsfondet med 50 millioner kroner til 1,050 milliarder kroner. Fondet skal gi en effektiv utrulling av nullutslippsløsninger i næringstransporten og stimulere til reduserte utslipp fra veg- og sjøtransport. Enova, som forvalter fondet, har så langt lansert en satsing på elektriske varebiler.

– Nullutslippsfondet er et bra tiltak, og det er positivt at dette styrkes ytterligere, sier Kristian E. Vik, som har store forventninger til fondet når det gjelder introduksjon av hydrogen som drivstoff til varebiler, lastebiler og skip. Han savner imidlertid konkrete tiltak for å utvikle infrastruktur for hydrogen til transport.

– Det er ingen signaler om å forsterke arbeidet med etablering av hydrogeninfrastruktur. Statsbudsjettet fastslår at Enova skal medvirke til utvikling av infrastruktur for utslippsfri land- og sjøtransport, men det er for passivt. På dette området må regjeringen gjennom Enova bli langt mer aktiv og legge til rette for utviklingen både for landtransport og maritim transport, sier Vik.

Han viser til at hydrogenlastebilene snart er klare til utrulling, også i Norge.

– Jeg forventer at Nullutslippsfondet vil bidra til at vi får lastebilene raskt på vegen, og at den nødvendige infrastrukturen kommer på plass. Her er det viktig at det offentlige ved Enova spiller offensivt på lag med næringslivet i en tidlig fase, sier Vik.

 

Jobber videre med hydrogentog

Jernbanedirektoratet er i gang med en utredning som vurderer kostnader og gjennomførbarhet for et forsøk med hydrogentog i mindre skala, for å få teste ut om teknologien kan skaleres opp til og benyttes på de lange strekningene som bruker dieselfremdrift i dag.

Direktoratet skal rapportere til Samferdselsdepartementet ved årsskiftet 2019/2020. I denne vurderes gjennomførbarheten av et pilotprosjekt med hydrogentog i Norge, samt kostnader, teknologisk modenhet, kommersiell tilgjengelighet, regelverk, praktiske utfordringer, jernbanefaglige forhold og sikkerhet.

Utredningen er en del av et større pågående prosjekt i Jernbanedirektoratet, kalt Null-utslippsløsninger for ikke-elektrifiserte baner (NULL- FIB).

 

Støtter NHFs miljøarbeid

Regjeringen foreslår å bevilge 1 million kroner til Norsk Hydrogenforums arbeid for å fremme de miljømessige fordelene ved å bruke hydrogen som energibærer.

– Det er svært gledelig at tilskuddet til NHF videreføres med én million kroner over samferdselsbudsjettet. Dette er viktig for å styrke NHFs aktivitet ytterligere. I 2020 vil tilskuddet bidra til at foreningen kan fortsette arbeidet som kunnskapsformidler nasjonalt og internasjonalt, sier Vik.

Han påpeker at hydrogen vil bli en viktig faktor for bærekraftig omstilling innen transport, industri og annen stasjonær energibruk, samt i sammenkoblingen av de ulike bruksområdene for hydrogen.

Statsbudsjettet fastslår at det tas sikte på at regjeringens helhetlige hydrogenstrategi ferdigstilles i løpet av 2019, og at Stortinget vil orienteres på egnet måte når endelig strategi foreligger. Mange ser fram til strategien, med forhåpning om styrket satsing på hydrogen innen flere sektorer.

– Statsbudsjettet gir få signaler om at hydrogensatsingen styrkes fra regjeringens side. Det er viktig at vi får en ambisiøs strategi med konkrete tiltak - som bidrar til at det offentlige og næringslivet sammen kan sette fart i omstillingen til utslippsfrie løsninger med hydrogen og brenselceller, sier Vik. 


Klimaminister Ola Elvestuen presenterte Klima- og miljødepartementets satsinger for 2020-statsbudsjettet mandag 7. oktober i Trondheim. Begge foto: Steffen Møller-Holst.