Statsbudsjettet: 100 mil. kr til økt hydrogensatsing

Regjeringen har i neste års statsbudsjett foreslått å sette av 100 millioner kroner til forsterket hydrogensatsing, for å å støtte utvikling og etablering av infrastruktur.

07 okt. 2020


Olje- og energiminister Tina Bru, her sammen med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, har fått gjennomsalg for å sette av 100 millioner kroner til å støtte utvikling og etablering av hydrogeninfrastruktur.

– Hydrogen vil kunne bidra stort til reduksjon av utslipp nasjonalt og globalt, og til å skape verdier for norsk næringsliv. Denne satsingen er historisk og skal bidra til å få fram mange spennende hydrogenprosjekter de neste årene, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Regjeringen ønsker å fokusere på knutepunkter og leverandørkjeder, som legger til rette for bruk av hydrogen. Tina Bru påpeker at regjeningens hydrogenstrategi nå blir fulgt opp med friske midler i neste års budsjett, etter at det våren ble 2020 bevilget  120 millioner kroner til innovasjonsprosjekter der hydrogen har en sentral plass. 

Den grønne pakken, vedtatt før sommeren 2020, har styrket Enova med to milliarder kroner, noe regjeringen forventer vil gjøre det mulig å gjennomføre enda flere hydrogenprosjekter.

For å systematisere denne satsingen har hun allerede satt i gang arbeidet med å utvikle et eget veikart for hydrogen i Norge.

Bru bestrakter satsingen på hydrogen som mest aktuelt for bruksområder hvor det i dag er få eller ingen nullutslippsalternativer, og hvor det kan bli utfordrende å erstatte fossile energikilder med ren elektrisitet og batterier, eller biobaserte løsninger.

Av pressemeldingen fra Olje- og energidepartementet går det fram at regjeringen vil jobbe for å:

  • Øke antall pilot- og demonstrasjonsprosjekter av hydrogen og hydrogenbaserte løsninger i Norge.
  • Bidra til at vi får etablert helhetlige verdikjeder for hydrogen i Norge.
  • Legge til rette for bruk av hydrogen innenfor nye anvendelsesområder.
  • Sikre ytterligere teknologiutvikling for å redusere produksjonskostnader.