Foto: Arbeiderpartiet.no

Små hydrogendrypp i revidert nasjonalbudsjett

Revidert nasjonalbudsjett styrker fornybar kraft og grønn maritim omstilling, men en offensiv satsing på hydrogen er det vanskeligere å få øye på.

13 juni 2023

– Vi hadde håpet at det skulle komme tydeligere signaler om oppfølgingen av Stortingets to vedtak om en plan for differansekontrakter, og et landsdekkende nettverk av fyllestasjoner og knutepunkter for hydrogen for landtransport, sjøtransport og industrielle formål. Dette ser vi dessverre ikke nevnt noe sted, sier en utålmodig generalsekretær i NHF, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen. 

Bedre virkemidler for hydrogen vil komme

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om tiltak som kan sikre grønne industrietableringer i Norge, i lys av USAs Inflation Reduction Act og EUs Net Zero Industry Act. Disse tiltakene kan inkludere langsiktige og fleksible virkemidler, som lån, garantier, risikokapital og utvidet bruk av dagens næringsrettede virkemiddelapparat.

- Vi setter vår lit til at differansekontrakter og støtte til fyllestasjoner og knutepunkter er blant tiltakene

- Vi vet at regjeringen jobber med differansekontrakter, og olje- og energiministeren har bekreftet at det kommer en plan. Nå setter vi vår lit til at  også støtte til hydrogestasjoner på land, bunkringsanlegg for maritim sektor, og hydrogen i industrien, står på agendaen til høsten. Det er helt i tråd med konklusjonene i den ferske utredningen om helhetlige verdikjeder for hydrogen og anbefalingene i NHO og LO sitt forslag til hydrogenstrategi, som ble lansert i dag, sier Wilhelmsen. 

Flere midler til omstilling i maritim sektor

Grønn omstillingen i maritim sektor styrkes på flere fronter. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om krav til nullutslipp for alle nye servicefartøy i havbruksnæringen fra 1. juli 2024. Regjeringen må også bidra til å styrke norske verfts bidrag til grønne maritime løsninger ved å utvide garantidelen til Eksportfinansiering Norge i Garantiordningen for byggelån til skip, fartøy og innretninger til havs til 75 prosent. Dette mener styreleder i NHF Vegard Frihammar er positivt.

NHFs styreleder Vegard Frihammer er fornøyd med at Stortinget satser på omstilling i maritim sektor

- Dette er gode tiltak som kan bidra til å sette fart i bruken av hydrogen i maritim sektor

– Dette er gode tiltak som kan bidra til å sette fart i bruken av hydrogen i maritim sektor. Staten ved Enova må likevel bidra med de riktige virkemidlene som sørger for at vi får opp hydrogenproduksjonen og tilstrekkelig infrastruktur, sier Frihammer. Han påpeker at NHF mener differansekontrakter er et veldig godt virkemiddel for å øke bruken av hydrogen i maritim sektor. 

Gode grep for økt krafttilgang 

Videre gjøres det en del viktige grep for å øke krafttilgangen. Det innføres et mål om 8 TWh solenergi innen 2030. Regjeringen skal også legge frem tiltak for å elektrifisere offshore-installasjoner ved hjelp av havvind i revidert nasjonalbudsjett for 2024. 

- Økt tilgang til kraft er avgjørende for å kutte utslipp

– Økt tilgang til kraft er en avgjørende forutsetning for at vi skal kunne kutte utslipp og bygge ny grønn industri som hydrogenproduksjon, og som vil bidra til verdiskaping og fortsatt konkurransekraft i de kommende tiårene, så dette gleder vi oss over, sier Frihammer. 

Mer penger til Klimasats 

I budsjettforliket er det også funnet mer midler til Klimasats, som får en budsjettøkning på 100 millioner kroner. Dette er NHFs generalsekretær veldig godt fornøyd med. 

– NHFs fylkesnettverk er tydelig på at Klimasats har gjort det mulig å finansiere en rekke prosjekter som har gitt effekt langt utover å kutte kommunenes egne klimagassutslipp, for eksempel utslippsfrie hurtigbåter. Bevilgningen til Klimasats ble redusert i statsbudsjettet for 2023, og det er gledelig å se at NHF har fått gjennomslag her, og at Klimasats  nå er tilbake på det samme nivået det hadde tidligere, sier Wilhelmsen.