Foto: Skjermdump fra regjeringens pressekonferanse| Finansminister Trygve Slagsvold Vedum presenterer revidert nasjonalbudsjett

Revidert nasjonalbudsjett uten tydelig klimapolitikk

Forslaget til revidert nasjonalbudsjett mangler en tydelig klimapolitikk. – Regjeringen sløser med tid vi ikke har, sier Ingebjørg Telnes Wilhemsen.

14 mai 2024

- Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett mangler klimafokus. Det er for eksempel ikke bevilget noen midler til Fremtidens Hurtigbåt. Regjeringen bruker tid vi ikke har, hvis vi skal nå klimamålene i maritim sektor, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen. ​

For ett år siden sendte Samferdselsdepartementet ut et forskriftsforslag på høring omnullutslippskrav for ferger og hurtigbåter. Da ble det samtidig varslet at økonomisk kompensasjon til fylkeskommunene ville vurderes i de årlige budsjettprosessene. Samferdselsdepartementet arbeider fortsatt med å vurdere innkomne innspill til høringsforslaget.​

- Dette arbeidet tar altfor lang tid, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

- Det er heller ikke nok om vi skal nå klimamålene. Fylkeskommunene er tydelige på at merkostnader må dekkes av staten og at hydrogen er den beste løsningen på de lengste rutene. Det er ikke snakk om et uoverkommelig løft:

- Realisering av en pilotbåt med hydrogen med ett års uttesting anslås å ha en merkostnad på ca. 200 millioner kroner sammenlignet med en ferge som går på fossilt drivstoff. Totalkostnaden for bygging og gjennomføring av pilotperioden er anslått til 400 milllioner kroner, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

På den positive siden styrker regjeringen kapasiteten i Miljødirektoratet til å innlemme og gjennomføre nytt klima- og miljøregelverk gjennom EØS-samarbeidet. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at det har vært viktig «å sikre at vi har god nok kapasitet til å følge opp EU-samarbeidet slik at norsk industri har like konkurransevilkår som resten av Europa.» ​

- Dette er noe Norsk Hydrogenforum har pekt på som viktig for hydrogennæringen, sier Telnes Wilhelmsen. ​

- For den norske hydrogennæringen er det avgjørende med regulatorisk forutsigbarhet og mulighet til å konkurrere på like vilkår som hydrogennæringen i andre land. Når sentrale rettsakter trer i kraft i EU, men ikke i Norge, får ikke de norske bedriftene deltatt i det europeiske markedet på like vilkår. Norske hydrogenprodusenter risikerer å miste kunder, og det blir vanskeligere for Norge å nå klimamålene, påpeker Telnes Wilhelmsen.​

Regjeringen foreslår videre å øke rammen for CO2-kompensasjonsordningen for industrien med 500 millioner kroner, i tråd med budsjettforliket. Miljødirektoratet utarbeider nå utkast til ny forskrift om CO2-kompensasjon, som er ventet på offentlig høring før sommeren. ​

- Vi ser frem til å se dette forslaget. Det er viktig med klarhet rundt rammevilkårene for CO2-kompensasjon så fort som mulig, slik at bedriftene som nå står overfor viktige investeringsbeslutninger vet hva de har å forholde seg til, sier Telnes Wilhelmsen.​

 

De viktige klimatiltakene kom ikke i revidert, og NHF etterlyser midler til Fremtidens Hurtigbåt på hydrogen.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen