Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Regjeringen ønsker krav om nullutslipp for ferjer og hurtigbåter

Viktig gjennomslag for NHF!

10 mai 2023

I en pressemelding 10. mai informerer regjeringen at den ønsker krav om nullutslipp for ferjer og hurtigbåter. Forslaget innebærer innføring av nullutslippskrav for ferjer så tidlig som mulig og for hurtigbåter fra 1. januar 2025.

- Dette har vi kjempet for lenge, og det er derfor en gledens dag å se at vi endelig får gjennomslag, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum (NHF).

I pressemeldingen poengterer samferdselsminister Jon-Iver Nygård at transportsektoren står for om lag en tredjedel av Norges klimagassutslipp, og om lag 60 prosent av de ikke-kvotepliktige utslippene. Utslippene fra ferjer og hurtigbåter utgjør omtrent 20 prosent av utslippene fra innenriks sjøfart.

- Det er avgjørende at det offentlige bruker sin innkjøpsmakt og stiller krav om nullutslipp

- Det offentlige har en svært viktig rolle som pådriver, tilrettelegger og kravstiller. Om vi skal få i gang markedet for hydrogen og kutte utslipp så det monner, er det helt avgjørende at det offentlige bruker sin innkjøpsmakt og stiller krav om nullutslipp, sier Wilhelmsen.

Fylkeskommunene må kompenseres

Det er fylkeskommunene som er ansvarlige for å følge opp de nasjonale ambisjonene og ta i bruk flere utslippsfrie ferjer og hurtigbåter. Samtidig påføres de en stor økonomisk belastning ved å gjøre dette.

- Fylkeskommunene må kompenseres for merkostnadene

- Dagens inntektssystem fanger ikke opp de kostnadsøkningene fylkeskommunene får når nye kontrakter på ferjer og hurtigbåter blir inngått. Det blir derfor viktig at fylkeskommunene kompenseres for merkostnadene, sier Wilhelmsen.

Krav om nullutslipp gir teknologiutvikling

I tillegg til å redusere klimagassutslippene, er hensikten med forslaget å bidra til teknologiutvikling som kan øke tempoet i innfasingen av nullutslippsløsninger i annen sjøtransport.

- Norge har som stolt verfts- og sjøfartsnasjon en stor mulighet til å bygge videre på våre komparative fortrinn i maritim sektor. Konkurransen globalt er tøff, og den blir bare tøffere. Nullutslippskravet bidrar til at Norge kan opprettholde denne posisjonen, sier Wilhelmsen.

Forslaget sendes nå på høring med frist 1. oktober.