Politikere vi kan bli litt klokere av

Politikere vi kan bli litt klokere av

Politikerdebatten under Norsk Hydrogenforums jubileumskonferanse får terningkast seks. De folkevalgte gjorde sitt ytterste for å formidle tydelige svar til alle som var til stede for å feire at NHF fyller 25 år.

17 nov. 2021

Klare og tydelig politikersvar: Debattleder Heikki Holmås bidro til å lage et godt klima for en tydelig meningsutveksling mellom Arne Haabeth (MDG), Birgit Oline Kjerstad (SV), Siv Mossleth (SP), Terje Aasland (AP), Lene Westgaard-Halle (H) og Ola Elvestuen (V).

Til tross for litt forskjellige tilnærminger – og ulike politiske grep – er politikerne enige om at hydrogen vil være viktig for å kunne dekarbonisere industrien, skipsfarten og tungtransporten.

Det er den klare konklusjonen etter politikernes hydrogendebatt på NHFs jubileumskonferanse 15. november. Debattleder Heikki Holmås bidro til å lage en interessant og tydelig meningsutveksling mellom Arne Haabeth (MDG), Birgit Oline Kjerstad (SV), Siv Mossleth (SP), Terje Aasland (AP), Lene Westgaard-Halle (H) og Ola Elvestuen (V).

– Hvor er pengene?

Holmås utfordret politikerne på deres vilje til å legge mer penger til hydrogen inn i statsbudsjettet, og sette mer tydelige og tallfestede mål for produksjon og bruk av hydrogen i 2025 og 2030. Og han lykkes langt på vei. De seks partiene var enige om at det bør settes produksjonsmål for hydrogen. MDG har alt satt et konkret mål. Arbeiderpartiet har et konkret mål i sitt partiprogram, men det er ikke inkludert i Hurdalsplattformen.

Alle partiene, med unntak av MDG, var også enige om at det bør bygges ut infrastruktur for tungtransport, og at Enova bør etablere et eget støtteprogram. Ola Elvestuen gikk lengst og mente at det bør settes et måltall på 25-30 stasjoner innen 2025. Arne Haabeth uttrykte usikkerhet om hydrogen vil ha en rolle innen transportsektoren, men var enig i at infrastruktur må på plass om hydrogen blir viktig også der.

Det var også flertall for å iverksette et prøveprosjekt på hydrogentog i 2022, med en ramme estimert av NHF til 3-5 millioner kroner.


Støtte til utslippskutt i kvotepliktig sektor? MDG, SV, SP og Venstre viste med grønne racketer at de vil at Enova skal støtte utslippskutt for fastlandsindustrien, og olje- og gassvirksomheten. Høyre svarte nei og AP tja på dette spørsmålet.

Måtte svare ja eller nei

De folkevalgte var unisont enige om at Norge må få på plass gode virkemidler for hydrogen. Men det er delte meninger om hvordan dette best kan gjøres. Heldigvis er det stor enighet om at differansekontrakter kan være en riktig vei å gå. Dette høstet applaus i den feststemte forsamlingen – NHF har presisert at dette er viktig for hydrogensatsingen i industrien.

Politikerne hadde fått utdelt hver sin bordtennisracket med en grønn og en rød side, som de holdt opp for å svare ja eller nei på spørsmålene. Kun MDG og SV viste grønn racket da panelet ble spurt om de ville øremerke midler i statsbudsjettet til norsk deltakelse i IPCEI-prosjekter. SP og AP vinket grønn-rødt med racketene sine for å signalisere «tja». Høyre og Venstre stemte rødt. Uenigheten skyldes ikke ønske om å bidra med midler, men mer om det er hensiktsmessig å bevilge dette utenfor Enova, som de fleste anser som rett instans til å forvalte midlene.

Med unntak av Høyre (nei) og AP (tja) vil de øvrige politikerne at Enova skal støtte utslippskutt i kvotepliktig sektor, som blant annet omfatter tyngre industri.

Som klima-takk til politikerne og innlederne for deres innsats, kunne NHF opplyse at det var kjøpt inn en vannpumpe til UNICEFs rent vann-prosjekt i deres navn. Koblingen til hydrogen, er at brenselceller kun slipper ut rent vann.

Ros til de folkevalgte

Politikerne fikk gode skussmål fra konferansedeltakerne og generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen for å ha levert en god og opplysende debatt.

– Jeg synes politikerne var klare og tydelige i sine svar, og hadde gode refleksjoner rundt hvordan hydrogen kan bidra til verdiskaping og grønne arbeidsplasser i hele Norge. Det var veldig gledelig å se så mange grønne racketer, og jeg lover at NHF vil følge opp politikerne fremover. Med så god  innsats fra politikerne, har de lagt inn gode aksjer for å bli invitert til Hydrogenkonferansen som NHF inviterer til 1. juni neste år!