Hynion åpner hydrogenstasjon i Gøteborg – Norge henger etter

Etter lang tids ombygging og grundige vurderinger av både sertifiseringsorgan og Rädningstjenesten, har Hynion fått grønt lys for drift av hydrogenstasjonen i Gøteborg. I dag åpnet stasjonen som vil gi et viktig bidrag til bedre mobilitet for hydrogenkjøretøy i Skandinavia. I Norge går utviklingen dessverre langsommere.

20 des. 2022

- Mens Sverige har en storsatsing på hydrogen er det fra norske myndigheters side fortsatt i stor grad et  ensidig fokus på at batterielektriske lastebiler skal løse alle utfordringer, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i NHF.

Med åpning av Gøteborg-stasjonen følger Hynion sin strategi om å åpne hydrogenstasjoner i og rundt de største byene i Skandinavia. Fra før har selskapet stasjoner i Oslo, Stockholm og Sandviken. Som en del av EU-prosjektet GREATER4H skal Hynion etablere enda en stasjon i Gøteborg, og de har også planlagt å åpne stasjoner i Västerås, Jönkøping og Malmø.

NHF gratulerer Hynion med åpning av hydrogenstasjonen i Gøteborg 

- Når stasjonen i Gøteborg åpnes vil mobiliteten for hydrogenbilistene i Skandinavia få et stort løft. Hydrogenbilene med rekkevidde på mer enn 60 mil vil med dette få en mye større aksjonsradius. Dessuten vil bilkjøring til kontinentet gjennom Danmark bli vesentlig enklere for biler med base i Oslo-regionen, sier en fornøyd Ulf Hafseld, CEO i Hynion.


Hynions hydrogenstasjon i Gøteborg er nå åpnet. Foto: Hynion AS Foto: Hynion

Sverige satser, Norge henger etter

NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen er glad for at Hynion åpner enda en stasjon, men skulle gjerne også sett flere stasjoner i drift på norsk side av grensen.

Det er på tide at også Norge legger til rette for utslippfri transport, både med hydrogen- og batterielektriske kjøretøy!

- Jeg vil gratulere Hynion med åpning av enda en hydrogenstasjon. Stasjonene i Gøteborg blir viktige både for personbiler og lastebiler som skal kjøre til og fra Norge, sier Wilhelmsen. Hun er imidlertid ikke like fornøyd med norske myndigheters ambisjoner for bruk av hydrogen til landtransport.

Hun peker på at den svenske Energimyndigheten tidligere i år ga investeringsstøtte på 100 prosent til 13 hydrogenstasjoner som skal stå ferdig i løpet av 2023. I tillegg er det allerede bevilget investeringsstøtte til ytterligere et 10-talls stasjoner i Sverige.  I Tyskland er det nå 95 operative hydrogenstasjoner, og det antallet skal økes betydelig de neste årene. Og, gjennom det EU-finansierte prosjektet GREATER4H i regi av det politiske samarbeidsorganet STRING, skal det dessuten etableres 12 hydrogenstasjoner på aksen Oslo-Hamburg. Imidlertid kommer ingen av disse i Norge, da vi ikke deltar i Connecting Europe Facilities (CEF) som er EUs finansieringsordning for infrastruktur i TEN-T nettverket.

Det skjer altså mye positivt for hydrogeninfrastruktur i våre naboland, mens norske myndigheter har et mer ensidig fokus på at batterielektriske lastebiler.  Dette er generalsekretæren kritisk til.

- Regjeringen la nylig fram sin nasjonale ladestrategi. Det er positivt, men i stedet for å ensidig fokusere på lading burde man ha en mer helhetlig tilnærming..

- Miljødirektoratet la nylig fram en rapport om kraftforbruket i transportsektoren fram mot 2050. I rapporten fastslår direktoratet at de forventer at all landtransport – lett og tung – er batterielektrisk i 2050. De sier selv at dette er en forenkling og at «det vil kunne være enkelte kjøretøy som går på hydrogen». Dette er stikk i strid med hva transportnæringen selv og lastebilprodusentene presenterer – de er tydelige på at vi trenger både batterielektrisk og hydrogenkjøretøy for å løse utfordringene, sier Wilhelmsen. Hun mener at også direktoratet kun tar for seg deler av utfordringene uten å se på helheten.

- Miljødirektoratet adresserer ikke sentrale spørsmål som kostnad til infrastruktur, tilgjengelig nettkapasitet, forsyningssikkerhet, og kanskje viktigst av alt for de som kjører lastebilene; hvordan skal man løse transportoppdragene og logistikken med kun batterielektriske kjøretøy som skal lades i hvilepauser rundt omkring i vårt langstrakte land, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.


Hyundai har inngått en omfattende avtale om å levere hydrogenlastebiler til Sveits. Foto: Hyundai Motor Group

Anslår 50.000 hydrogenlastebiler i Europa i 2030

De europeiske lastebilprodusentenes egen organisasjon, ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association), mener at hydrogen blir viktig for å nå nullutslipp i tungtransport. Basert på produsentenes egne anslag mener ACEA at ca. 50.000 hydrogenlastebiler vil være på veien i Europa i 2030, dersom forholdene legges til rette med tilstrekkelig infrastruktur.

I EU legges nå siste hånd på forordningen  om infrastruktur for alternative drivstoff (AFIR) som vil stille krav til medlemslandene om en maksimal på avstand mellom hydrogenstasjonene i TEN-T nettverket. Vedtaket i EU-parlamentet er maksimalt 100 km mellom hver stasjon.

NHF og ZERO har sammen med prosjektet H2 Truck tatt til orde for at det etableres et program i Enova for hydrogenstasjoner og tunge kjøretøy med bedre støttevilkår enn dagens. Dette har NHF kommunisert til en rekke politikere, senest under høring av statsbudsjettet i Stortinget.

- Hydrogenlastebilene kan ikke stoppe på grensen til Norge for å laste om til batterielektriske lastebiler. Nå må også norske myndigheter ta inn over seg at både hydrogen og el er nødvendig for å gjøre tungtransporten utslippsfri. Da trenger vi å etablere en landsdekkende infrastruktur. Vi har ingen tid å miste hvis vi skal nå regjeringens utslippsmål, avslutter generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

 

Flere norske transportselskap viser stor interesse for hydrogenlastebiler. En norsk delegasjon ledet av NHF var på besøk hos lastebilleverandøren Quantron under IAA Transportation i Hannover høsten 2022.