Foto: Nærings- og fiskeridepartementet| Næringsminister Jan Christian Vestre.

Norge blir med i InvestEU

Med Norges deltakelse i investeringsprogrammet InvestEU vil norsk næringsliv få langt bedre tilgang på kapital til grønne og digitale prosjekter.

05 juli 2023

InvestEU-programmet vil gi norsk næringsliv økt tilgang til lån, garantier og egenkapital gjennom Den europeiske investeringsbanken (EIB), Det europeiske investeringsfondet (EIF) og Den nordiske investeringsbanken (NIB). Norsk deltakelse i programmet innebærer et enda tettere strategisk partnerskap mellom Norge og EU.

– InvestEU er en av EUs store satsinger i arbeidet for grønn omstilling og strategisk autonomi. Med denne avtalen vil norsk næringsliv få tilgang på store mengder kapital. InvestEU skal utløse 4000 milliarder kroner i private og offentlige investeringer i Europa. Det vil åpne for at flere grønne og digitale prosjekter kan realiseres i norsk næringsliv, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Kan gi 70 milliarder til norsk omstilling

Målet med InvestEU er å støtte Europas gjenoppbygging etter pandemien, og bygge en grønnere, mer digital og mer robust europeisk økonomi. InvestEU kan også støtte europeisk økonomi ved å adressere nye utfordringer som følge av stor usikkerhet knyttet til miljø og sikkerhet.

InvestEU-programmet er inneholder fire tematiske retninger, hvorav Norge deltar i de tre første:

  • Bærekraftig infrastruktur
  • Forskning, innovasjon og digitalisering
  • Små og mellomstore bedrifter
  • Sosiale investeringer og humankapital

EU-kommisjonen stiller en garanti på inntil 26,2 milliarder euro til investeringer gjennom InvestEU. Ambisjonen er at garantien skal mobilisere minst 372 milliarder euro i investeringer i Europa innen 2027.

Norsk bidrag på 5 milliarder kroner kan utløse investeringer på 70 milliarder kroner i Norge.

Det norske bidrag til InvestEU er økt til 5 milliarder kroner i garantier, som kan utløse 70 milliarder kroner i offentlige og private investeringer i Norge. Norske aktører kan allerede nå markedsføre sine prosjekter i InvestEU-portalen, som samler investorer og prosjekter med investeringsbehov i en EU-omfattende database.

Programmet inneholder investeringsvirkemidler knyttet til blant annet EUs rammeprogram for forskning og Innovasjon Horisont Europa, EU4Health, Digital Europe, Det europeiske forsvarsfondet, EUs romprogram, EUs program for bedrifters konkurranseevne og små og mellomstore bedrifter (COSME) og EUs innovasjonsfond.

Samarbeid med Innovasjon Norge og Investinor

Investeringene i Norge kan fasiliteres gjennom InvestEUs implementeringspartnere eller indirekte gjennom private fond og banker. Innovasjon Norge og Investinor har mandat til å opprette virkemidler med InvestEU-finansiering i Norge.

InvestEU åpner store muligheter for kapital, nettverksbygging og kompetanse. 


Administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. Foto: Astrid Waller

– Innovasjon Norge er nasjonal koordinator for InvestEU gjennom å bistå med informasjon og faglig kunnskap om mulighetene i programmet. InvestEU åpner store muligheter for kapital, nettverksbygging og kompetanse. Vi skal gjøre vår del av jobben for at norsk næringsliv får mest mulig ut av denne investeringsplattformen, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Næringsministeren oppfordrer norske bedrifter til å ta kontakt med Innovasjon Norge eller direkte med de europeiske investeringsbankene for å melde seg på i konkurransen om finansiering. Flere norske aktører har allerede dialog om investeringer fra InvestEU.