Nordiske midler til utvikling av hydrogeninfrastruktur

Nordisk Energiforskning (NEF) vil finansiere minst tre konsortier med inntil 20 millioner kroner, for å avdekke muligheter og barrierer for utbygging av nordisk infrastruktur for hydrogen.

04 juli 2022


Foto: Alexander Kirch/Shutterstock

Hydrogenbasert brensel forventes å bli en essensiell energibærer for den grønne omstillingen i de sektorene  det er krevende å kutte utslipp, som landbasert og maritim transport. Å bygge opp infrastrukturen for distribusjon er en massiv oppgave.

Havner vil trolig være godt egnet som energiknutepunkt for både landbasert og maritim transport, basert på hydrogen, ammoniakk og e-fuel.

Tematisk omfang

Forskningsprogrammet er ment å utfylle de nasjonale FoU-programmene og gi felles interesse for alle nordiske land. Samarbeidet bør skape resultater og virkninger av større verdi for de involverte landene enn det som kan oppnås gjennom nasjonale aktiviteter alene.

Nordic hydrogen valleys as energy hubs – by 2030 and 2040:

  • skal demonstrere bruk av hydrogen, ammoniakk og elektrodrivstoff i de bredere energisystemene, for eksempel i havner, innen transport og industri.
  • emner kan også inkludere en kobling til sektorkobling, som fjernvarme eller industrielle prosesser som støtter posisjonen til hydrogendaler som energiknutepunkter.
  • vurdere teknologiske, sikkerhetsmessige og samfunnsøkonomiske barrierer for en hydrogen-, ammoniakk- og e-drivstoffbasert overgang i eksempelvis havnedrift, inkludert drivstoffylling av fartøy og transport- og logistikkrelaterte tjenester.
  • identifisere og skissere ambisiøse veier mot 2030- og 2040-hydrogenverdikjeder og infrastruktur i energiknutepunkter.
  • levere konkrete resultater ved klart definerte milepæler og juster for nye skift og teknologiske gjennombrudd.

Nordisk merverdi av programmet

Prosjekter bør skape resultater og virkninger av større verdi enn det som kan oppnås gjennom nasjonale aktiviteter alene. Slik merverdi kan være å bygge kritisk masse, nettverk, deling av data, infrastruktur og ressurser, forbedre vitenskapelig fortreffelighet, skape samfunnsmessige effekter og bidra til forskningsbasert politikkutforming. Prosjekter bør være smidige og tilpasningsdyktige til raske innovative, strukturelle eller politiske endringer i løpet av prosjektets tidslinje.

Programmet skal fremme grønn vekst i Norden basert på kunnskap, innovasjon, mobilitet og digital integrasjon, i tråd med Nordisk Ministerråds visjon om et grønt og konkurransedyktig Norden.

Den totale summen avsatt til dette programmet er inntil 60 MNOK over tre år. Søkere kan søke om inntil 20 MNOK for konsortiet.

  • Søknadsfristen er 31. oktober

Nordisk Energiforskning har nylig blitt medlem i NHF. Generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen  er glad for å ha fått en så viktig, kunnskapsrik og fremoverlent aktør med på laget.

– I grønt industriløft skriver regjeringen at de vil videreutvikle nordisk samarbeid som muliggjør uttesting av grønne løsninger gjennom etablering av grønne korridorer. Det er veldig bra at det kommer utlysninger som støtter opp om dette. Jeg vil oppfordre alle våre medlemmer til å gripe denne muligheten, sier hun.