Foto: Tor Kristian Haldorsen

NHF til næringskomiteen og transportkomiteen: - Norge trenger hydrogenteknologi, differansekontrakter og fyllestasjoner

I høringene om statsbudsjettet i Stortingets næringskomité og transport- og kommunikasjonskomité påpekte NHF igjen at differansekontrakter må på plass. I tillegg etterlyste vi støtte til hydrogenteknologi og landsdekkende nettverk av fyllestasjoner.

19 okt. 2023

Differansekontrakter

- Støtte til hydrogenteknologi og differansekontrakter for hydrogen mangler i Grønt Industriløft, regjeringens hovedsatsing for grønn omstilling i næringslivet, sa Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i høringen. 
Differansekontrakter innebærer at staten dekker prisforskjellen mellom fossil energi og hydrogen i en innledende fase. Slik risikoavlastende kapital er helt avgjørende for hydrogen- og ammoniakkbransjen frem til hydrogen blir konkurransedyktig. 

Fyllestasjoner

- Regjeringen følger heller ikke opp anmodningsvedtaket om å utrede hvordan vi raskt kan utvikle et landsdekkende nettverk av fyllestasjoner og knutepunkter for hydrogen. Regjeringen kvitterer ut vedtaket ved å vise til den europeiske hydrogenbanken. Det er ikke godt nok. Hydrogenbanken gir støtte til produksjon av hydrogen, men gir ingen støtte til infrastruktur, sa Telnes Wilhelmsen.  

Hydrogenteknologi 

Hydrogengenteknologi som elektrolysører, brenselceller og lagertanker, er høyt prioritert i EU. For å nå EUs mål om 10 millioner tonn egenprodusert hydrogen innen 2030, må produksjonskapasiteten for elektrolysører øke fra 3 til 100 GW. 
- Norge har flere ledende bedrifter med veldig gode forutsetninger for å bidra til betydelige eksportinntekter her. I Frankrike og Italia har myndighetene støttet storskalaproduksjon av elektrolysører med betydelige beløp, og her det viktig at norske teknologibedrifter får konkurrere på like vilkår, sa Telnes Wilhelmsen.  

Lastebiler 

Miljødirektoratet og Statens Vegvesen har foreslått at NTP-målet for utslippsfrie lastebiler i 2030 økes fra 50% til 100%. Da må vi ta i bruk hydrogen. En undersøkelse gjort av tyske NOW, som har Enovas rolle i Tyskland, viser at lastebilprodusentene forventer at salget av utslippsfrie lastebiler i 2030 har en 80/20 fordeling mellom elektriske og hydrogendrevne lastebiler. De norske forholdene knyttet til topografi og temperatur gjør at hydrogen bli enda viktigere for oss.   

- Regjeringen har utarbeidet en ladestrategi og «Plan for ladestasjoner for tunge kjøretøy». Tilsvarende er ikke gjort for hydrogen. NHF mener at utbygging av infrastruktur for lading og hydrogen må ses i sammenheng. Det vil gi en bedre totalutnyttelse av kraft, nettkapasitet, og en mer samfunnsøkonomisk utbygging, sa Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.  

Differansekontrakter innebærer at staten dekker prisforskjellen mellom fossil energi og hydrogen i en innledende fase. Slik risikoavlastende kapital er helt avgjørende for hydrogen- og ammoniakkbransjen frem til hydrogen blir konkurransedyktig.