NHF-standpunkter i Høyres hydrogenforslag

– Nå treffer Høyre ballen med sin hydrogenpolitikk. Vi må få rikspolitikerne med på en nasjonal hydrogensatsing for å lykkes internasjonalt, sier generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i NHF.

23 feb. 2022


– Vi trenger statlig drahjelp for å unngå at Norge skal bli akterutseilt, sier NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

17. februar fremmet seks stortingsrepresentanter fra Høyre et forslag om en omfattende satsing på norsk hydrogen- og ammoniakkutvikling.

Generalsekretæren i NHF er glad for Høyres nye hydrogensatsing – som langt på vei møter de utfordringene som bransjen trenger bistand til å løse. Norsk Hydrogenforum har på forespørsel laget et innspillsnotat til Høyres nærings- og energipolitikere om hvilke virkemidler som er viktige for å utvikle et marked for hydrogen.  Og Høyre har lyttet til mange av innspillene.

– Vi trenger statlig drahjelp for å unngå at Norge skal bli akterutseilt, påpeker generalsekretæren.

Trenger differansekontrakter

I innspillsnotatet er NHF særlig opptatt av at de virksomhetene som er tidlig ute – og går opp løypa – skal bli kompensert for merkostnadene ved å bytte fra fossile til utslippsfrie løsninger. Her vil differansekontrakter være et velegnet virkemiddel.

– Det  er veldig bra at Høyre løfter frem differansekontakter i forslaget. Differansekontakter og tilsvarende ordninger er allerede utredet og utprøvd, blant annet i Nederland og UK. Det bør derfor være mulig å relativt raskt få på plass en ordning for differansekontrakter, mener NHF.

Vil ha støtte til flere IPCEI-prosjekter

Norge har forpliktet seg til å delta i det store felleseuropeiske samarbeidet IPCEI, som skal utvikle fremtidens hydrogenteknologi. Dette dreier seg om store prosjekter som vil utløse enorme utslippskutt og etablering av nye grønne arbeidsplasser. Norge må sette av egne midler til å støtte opp om norske bedrifter som deltar i ordningen.

– Det er veldig positivt at Høyre vil be regjeringen påse at Enovas mandat støtter opp om IPCEI-prosjektene. Enova har så langt gitt støtte til 2 prosjekter, mens det i Danmark er avsatt støtte til 6. Tar vi turen til nabolandet Tyskland, har de hele 62 IPCEI-prosjekter på sin liste, påpeker Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Et sterkt samarbeid med Europa og årvåkenhet knyttet til de regulatoriske prosessene som pågår i EU er helt avgjørende for at vi skal lykkes. Det er derfor veldig gledelig at Høyre følger opp innspillet om at myndighetene må arbeide aktivt for å sikre Norges deltagelse og muligheter i EU-prosesser om hydrogenutviklingen i Europa.

Infrastrukturprogram må på plass

Innspillsnotatet understreker også behovet for et infrastrukturprogram for landtransport. NHF mener det er helt grunnleggende å få etablert et program for støtte til hydrogenstasjoner og anskaffelse av hydrogenlastebiler.

Transportnæringen er avhengig av stimuli til en langsiktig satsing. Tilsvarende må også fylkeskommunene kompenseres i sin helhet for merkostnader knyttet til utslippsfri kollektivtransport. Høyres forslag legger opp til en fullskala infrastrukturplan for hydrogen i Norden, rettet mot maritim sektor og landtransport. Høyre vil også øke hurtigbåtsatsingen.

– Dette er noen av NHFs viktige kampsaker, så det er flott at det følges opp. Når det er sagt, vil vi gjerne se at Høyre tar veikartet for hydrogen et viktig steg videre, og øker antallet knutepunkter, industriprosjekter, samt pilot- og demonstrasjonsanlegg. I bransjen er det veldig mange hydrogen- og ammoniakkinitiativer på gang, så det er viktig at også myndighetene tør å tenke stort nok, sier Wilhelmsen.

Må sikre like konkurransevilkår

NHF etterlyser også en annen tilnærming til det norske støtteregimet som gjør at den delen av verdikjeden som baserer seg på moden teknologi også  kan få støtte. Utviklingen av elektrolyseteknologi kan direkte sammenlignes med utvikling av solcelle- og battericelle- produksjon. Ved volum får man både kontinuerlige kostnadsreduksjoner og ytelsesforbedringer.

– Her skjer det nå mye innovativt i bransjen. Storskala produksjon kan trigge bruk av hydrogen på flere områder og gir reduserte teknologikostnader og økt etterspørsel, sier Wilhelmsen.

Innenlands verdiskapingspotensial og grønne arbeidsplasser bør derfor være et kriterium i utvelgelse av prosjektene, påpeker hun.

– Det er bedre støtteordninger i andre land. Norske bedrifter får dermed dårligere konkurransevilkår enn tilsvarende virksomheter på Kontinentet. Dette bør definitivt løftes høyt på agendaen når Stortinget skal behandle saken, sier NHFs generalsekretær.