Foto: © European Union, 2021

NHF: Hydrogenets rolle i fornybardirektivet

En sammenhengende verdikjede innen hydrogen der produksjon, distribusjon og bruk er avgjørende for at Norge skal henge med på den storstilte hydrogensatsingen som pågår i Europa.

06 sep. 2022

EU har økt tempoet i den grønne omstillingen for å nå klimamålene og å bli uavhengig av russisk energi. Med REPowerEU er det satt ytterligere fart på den allerede svært ambisiøse hydrogensatsingen i EU.

Dette gir også Norge store muligheter for å utvikle en hydrogenindustri og bli en viktig leverandør av hydrogen, hydrogenteknologi og hydrogenkompetanse til Europa. Det påpeker NHF i sitt høringsinnspill til regjeringens forslag til endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet (REPowerEU).

NHF oppfordrer norske myndigheter til å ta en aktiv del i arbeidet for utviklingen av et Nordsjø-nett for hydrogen. Det innebærer blant annet å delta i TEN-E og å sikre at vi har en plass rundt bordet når planene for et slikt rørnett legges. Målet må være at vår kompetanse innen olje og gass, offshore, det maritime og hydrogen kan bli grunnstenene i et nytt norsk industrieventyr.

NHFs sentrale budskap

Norge har behov for mer fornybar kraft i energisystemet, for å sikre nok tilgjengelig energi til produksjon av grønt hydrogen. Det betyr:

  • Økt utnyttelse av vannkraft
  • Utbygging av nye småkraftverk
  • Mer ambisiøs satsing på havvind tidligere enn 2040
  • Økt utbygging av vindkraft på land
  • Mer utbygging av solkraft
  • Konsesjonsprosessen må effektiviseres
  • Raskere nettutbygging og en mer effektiv utnyttelse av kapasiteten i nettet
  • Trappe opp energieffektivisering og lokal energiproduksjon i industriområder
  • Effektiv bruk av spillvarme fra hydrogenproduksjonen.

Differansekontrakter er et helt nødvendig virkemiddel for å komme i gang med produksjon og bruk av hydrogen

NHF støtter også forslaget om å øke fornybarandelen i transportsektoren fra 2,6 til 5 prosent og at det stilles krav til en høyere andel av nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser og i store kjøretøyparker.

Differansekontrakter må innføres nå

REPowerEU peker også på differansekontrakter for utslippsreduksjoner (Carbon Contracts for Difference), som et nytt virkemiddel under EUs Innovasjonsfond.

NHF anser differansekontrakter som et helt nødvendig virkemiddel for å komme i gang med produksjon og bruk av hydrogen. EUs forslag understreker viktigheten av dette.