NHF anbefaler forbedring av EUs drivstoffdirektiv

EU-direktivet om infrastruktur for alternative energibærere i transport fra 2014 er for svakt, mener Norsk Hydrogenforum – og foreslår konkrete tiltak.

21 mars 2019


– Det svært viktig at EU gjør det klart at infrastruktur for hydrogen ikke lenger skal være et frivillig alternativ for medlemsstatene, men et obligatorisk og reelt nullutslippsalternativ, understreker generalsekretær Kristian E. Vik i Norsk Hydrogenforum.

 

EU-kommissjonen er nå i ferd med å evaluere direktivets gjennomslagskraft, for å se om det fortsatt er relevant i forhold til den den teknologiske og markedsmessige utviklingen.

Norsk Hydrogenforum er blant de 49 europeiske organisasjonene som har uttalt seg i forbindelse med denne prosessen.

I uttalelsen viser NHF til at Norges Nasjonal Transportplan for 2018-2029 setter stramme nasjonale ambisjoner, med 2026 som tidsfrist for at alle nye private biler, busser og lette personbiler skal være utslippsfrie. Tyngre distribusjonsbiler har fått 2030 som siste frist. Det samme gjelder for de fleste nye bussene og lastebilene. Det skal videre settes inn sterke tiltak for å avkarbonisere maritim sektor.

Trenger virkemidler
For å nå disse tøffe målene er den norske regjeringen avhengig av et bredt spekter av insentiver infrastruktur og kjøretøy. Norge er også avhengig av en raskere utvikling i bilindustrien. Mer ambisiøse tiltak fra EU, med sterkere virkemidler overfor medlemsstatene og bilindustrien vil være avgjørende for at Norge skal kunne nå sine mål.

Hydrogenbasert og batteribasert transport er de eneste to komplette nullutslippsløsningene. Europa må imidlertid fremme hydrogen mye sterkere, for å henge med utviklingen i Asia og USA.

– Nå ser vi et kraftig løft for hydrogensatsing i både Japan, Australia og USA, men det er Sør-Korea som drar på mest med de største ambisjonene. Transportministeren i Sør-Korea varsler at alle nyttekjøretøy, lastebiler og anleggsmaskiner skal drives med hydrogen og brenselceller innen 2035, forteller generalsekretær Kristian E. Vik i Norsk Hydrogenforum.

Bekymret for tempoet i EU
NHF konkluderer sin uttalelse med at Direktiv 2014/94 ikke ser ut til å gi noe særlig løft for den europeiske hydrogeninfrastrukturen – og anbefaler EU å se nærmere på følgende forslag til tiltak:

  • Europeisk bilindustri må intensivere utviklingen og distribusjonen av hydrogenelektriske kjøretøyer (FCEVer), både innfor de lettere og tynge kjøretøysegmentene.
  • I Flere tankestasjoner for hydrogen – og tydeligere nasjonale mål – vil stimulere etterspørselssiden, som igjen vil stimulere bilprodusentene i Europa for å få fart på distribusjonen.
  • NHF anbefaler EU-kommisjonen å øke det økonomiske tilskuddet til offentlig-private-partnerskapsprosjekter for infrastruktur – og stimulere til en sterkere grenseoverskridende samordning av opptrappingsplanene for hydrogeninfrastruktur.
  • EU bør også i langt sterkere grad stimulere til utviklingen av europeiske hydrogenlastebiler, blant annet ved å sette ambisiøse utslippsmål for tungtransporten.

– Sist, men ikke minst, må hydrogen som drivstoff behandles på lik linje med andre alternative drivstoff. Det svært viktig at EU fastsetter at infrastruktur for hydrogen skal være et obligatorisk og reelt nullutslippsalternativ – og ikke som nå; å kun være et frivillig alternativ for medlemsstatene, understreker Vik.