Foto: Ihne Pedersen | Lin April Løstegård

Next Wave utvides

Next Wave-prosjektet skal sette fart på utrulling av hydrogenstasjoner og -lastebiler i Norden og får støtte fra Nordic Innovation enda ett år. - Vi er glade og stolte over at Nordic Innovation fortsetter å støtte dette viktige samarbeidet, sier prosjektleder Lin April Løstegård.

28 feb. 2024

I prosjektet samarbeider de nasjonale bransjeforeningene for hydrogen og noen norske bedrifter for å akselerere utrulling av hydrogenstasjoner og -lastebiler i Norden. Prosjektleder er Lin April Løstegård fra Norsk Hydrogenforum.

Samarbeid øker attraktiviteten

-Samarbeidet har ført til viktige skritt i retning utslippsfri transport. Nå fortsetter prosjektet og tar sikte på å posisjonere Norden som pioner og attraktivt marked for utrullingen som kommer. Vi har stor tro på at Next Wave kan spille en avgjørende rolle, sier Nina Egeli i Nordic Innovation.   

Next Wave startet i 2019 og har nå fått støtte fra Nordic Innovation til fase III.
-Norden har en visjon om å bli verdens mest bærekraftige og integrerte region. Det nordiske samarbeidet gir mer innovasjon og raskere resultater. Prosjektet bringer i denne fasen også sammen landbasert og maritim transport i tillegg til tilbuds- og etterspørselssiden, sier Nina Egeli.  
 
En viktig målsetting er å posisjonere de nordiske landene overfor lastebilprodusenter i Europa for å få tilgang på hydrogenlastebiler tidlig.
- Norden utgjør bare 7 prosent av det europeiske lastebilmarkedet, og i Norge er det for eksempel tillatt med lengre og tyngre lastebiler enn på kontinentet, sier Løstegård.
- I samarbeid med H2Truck-prosjektet er vi nå kommet i posisjon til å få de første 100-200 hydrogenlastebilene til Norge og Island allerede fra 2025. Det er unikt i europeisk sammenheng og viser at vi kan oppnå resultater når vi står samlet, sier Lin April Løstegård. 

Skal bygge hydrogenstasjoner i hele Norden

Vireon er ny partner i fase III av Next Wave. Selskapet har fått tilsagn om støtte til å bygge hydrogenstasjoner i Norge, Sverige, Finland og Danmark.
- Samarbeid over hele verdikjeden og på tvers av landegrensene er avgjørende for å lykkes med å ta i bruk hydrogen i transportsektoren. Vi har derfor engasjert oss i prosjekter som bidrar til dette, og Next Wave er viktig i så måte, sier Per Øyvind Voie, daglig leder i Vireon.
 
Han ser lyst på mulighetene for utrulling av hydrogenlastebiler i årene som kommer:
- Alle de store produsentene utvikler hydrogenlastebiler, både med brenselceller og med forbrenningsmotor. Vi kan få mer enn 100 av disse til Norge allerede i 2025 og fra 2026 kan vi se tilsvarende antall i alle nordiske land. Dette gir et godt grunnlag for å skalere opp hydrogeninfrastrukturen i hele Norden. Det vil samarbeidet i Next Wave bidra til, sier Voie.

Utslippsfri transportkorridor til kontinentet

Fase III av prosjektet omfatter utslippsfri transport med hydrogenlastebil og hydrogenskip til kontinentet. Samskip er assosiert partner i Next Wave og har to hydrogenskip under bygging. De skal gå i rute mellom Oslofjorden og Rotterdam og vil utgjøre en grønn korridor for handel mellom landene. GreenH er én av aktørene som planlegger produksjon av hydrogen til dette formålet.
- Den maritime næringen trenger hydrogen for å kutte utslipp. Vi planlegger derfor en rekke lokasjoner for produksjon og bunkring av hydrogen til skip langs Norskekysten. Det planlagte anlegget vårt på Slagentangen viktig for Next Wave, da det kan forsyne hele Østlandet med grønt hydrogen, sier Ida Synnøve Bukkholm, som er forretningsutvikler i GreenH.  
 
Sammen med partnerne i prosjektet og skal GreenH gjøre en kartlegging av godsflyten og barrierene for utslippsfri transportkorridor mellom de nordiske landene og kontinentet. Bukkholm håper bedrifter innen maritim transport og tungtransport vil delta på workshops sammen med aktører i hydrogenbransjen for å bidra med innspill til arbeidet.
- Vi starter arbeidet om kort tid og håper å få en god oversikt over barrierene som må fjernes for at vi skal kunne få til utslippsfrie transportkorridorer i praksis. Målet er å bidra til å akselerere utviklingen slik at vi styrker konkurransekraften til de som er med samtidig som klimagassutslippene kuttes, sier Bukkholm.
 
 

Om Next Wave
Next Wave (Next Nordic Green Transport Wave – Large Vehicles) er en del av programmet «Nordic Smart Mobility and Connectivity» i Nordic Innovation. Prosjektet startet i 2019 og går nå inn i fase III som pågår fra januar 2023 til januar 2024. Posjektet ledes av Norsk Hydrogenforum. Øvrige partnere er Vätgas Sverige, Brintbranchen (DK), Icelandic New Energy, Vireon AS, GreenH AS og Evig Grønn AS. Fortescue, Hy2Gen, Samskip og Linde Gas er assosierte partnere og vil bidra med input til aktiviteter.
 
Next Wave skal bidra til dekarbonisering av transportsektoren, blant annet gjennom å

  • støtte utrullingen av de første større volumene av hydrogenlastebiler i Norden
  • stimulere nordiske bedrifter til å etterspørre og bruke hydrogen til tungtransport
  • arrangere møteplasser for transportører, produsenter, infrastrukturselskaper og myndigheter
  • kartlegge barrierer for å oppnå utslippsfrie transportkorridorer mellom Norden og kontinentet og identifisere måter å redusere eller eliminere disse på
  • gi innspill til felles insentiver og strategier for hydrogen til transport for de nordiske landene

Det er også et mål at prosjektet skal bidra til at nordisk industri kan ta ledende posisjoner internasjonalt når det gjelder utvikling av teknologi og kompetanse for produksjon og infrastruktur for hydrogen.

Les mer om prosjektet her.