- Denne utviklingskontrakten vil legge et økonomisk grunnlag for å pløye ny mark. Dette er et viktig skritt i det grønne skiftet i maritim sektor. Det er viktig for å gjøre ferjedriften vår grønn, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.

Den internasjonale oppmerksomheten er stor.

Verdens første

Det var tilsvarende utviklingskontrakt som muliggjorde verdens første rene batteriferje i drift i et ordinært samband, mellom Lavik og Oppedal over Sognefjorden fra februar 2015. Elferja «Ampere» ble satt i drift bare fire år etter at utviklingsarbeidet startet.

I dag finnes det ikke sammenlignbare hydrogendrevne fartøy i drift. Ambisjonen er å skyve nullutslippsteknologi et langt skritt videre.

- Det vil kreve et stort utviklingsarbeid for å bunkre og drifte et fartøy med hydrogen, noe som blir kjernen i teknologiutviklingen, framholder vegdirektøren.

Utviklingsferjen skal gå på sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik på rv. 13 innenfor Stavanger. Drift av sambandet i ti år inngår i kontrakten. Kravene i kontrakten vil redusere CO2-utslippene med over 4.000 tonn/år i forhold til i dag.

Nullutslippsløsninger

Hydrogendrevne ferjer er tenkt å gi mulighet for nullutslippsløsninger for ferjedrift over lengre strekninger enn batteriferjene har rekkevidde for.

- Hvis vi lykkes med hydrogendrevne ferjer, vil det også ha overføringsverdi til andre deler av sjøfarten som trenger lengre rekkevidde enn elektrisk drift alene kan gi, for eksempel hurtigbåter og annen kystnær transport, sier Gustavsen.

Det er et krav i denne utlysningen at den hydrogendrevne ferjen også skal kunne drives helelektrisk med lading fra kai, slik at rutetilbudet opprettholdes selv om det oppstår problem med hydrogendriften.

- Ved bruk av hydrogen blir utslippet bare vann (H2O), vi unngår CO2-utslipp og lokal forurensing som diesel-motorer står for. Målet med prosjektet er å inngå kontrakt med et rederi som sammen med leverandørindustrien vil utvikle maritim hydrogenbasert nullutsleppsteknologi, sier vegdirektøren.

Norge leder an

En rekke andre ferjestrekninger med lavutslippsteknologi ble også utlyst torsdag. De 11 ferjene i den nye utlysningsrunden vil resultere i fire nullutslippsferjer og sju lavutslippsferjer. Disse vil til sammen redusere CO2-utslippene med 30.000 tonn/år i forhold til dagens løsninger. Dette tilsvarer de årlige utslippene til om lag 15.000 biler. 

- Vi er nå i full gang med det grønne skiftet på ferjene. Norge leder an i verdenssammenheng. Med dette settes det mer trøkk på arbeidet. Resten av ferje-verden følger nøye med. I løpet av få år vil et stort antall ferjer bli null- eller lavutslippsferjer. Disse 11 er en viktig del av dette, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.