Handlingsplan uten konkrete tiltak

Regjeringens handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff lever ikke opp til navnet - den er generell og inneholder svært få konkrete tiltak.

02 juli 2019

1. juli presenterte klima- og miljøminister Ola Elvestuen og samferdselsminister Jon Georg Dale regjeringens handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff. En helhetlig utbygging av infrastruktur er viktig for å få til omstilling i transportsektoren og for å nå målene i Nasjonal transportplan (NTP). NHF har derfor ventet med spenning på planen. Dessverre er det kun tittelen som forteller at dette er en handlingsplan. Planen er generell og inneholder svært få konkrete tiltak.

Marius Vannum, Akershus fylkeskommune

Vi trenger flere hydrogenstasjoner for lette og tunge kjøretøy for å nå målene om utslippsfri transport i Nasjonal transportplan. Her fra åpningen av hydrogenstasjonen på Hvam i 2018. 

 

Formålet med handlingsplanen er å beskrive Norges tilgjengelige infrastruktur for fremtidens drivstoff og løfte frem politikk som vil bidra til utvikling
av infrastrukturen frem mot 2030. Handlingsplanen er også regjeringens gjennomføring av kravet om å etablere et rammeverk for virkemidler for infrastruktur for alternative drivstoff, fastsatt i EU-direktiv 2014/94/EU om infrastruktur for alternative drivstoff (DAFI).

Det haster å iverksette tiltak for å omstille transportsektoren til alternative drivstoff, og etablering av tilstrekkelig infrastruktur er sentralt for å få til omstillingen. NHF mener at verken tiden regjeringen har brukt eller innholdet i handlingsplanen er imponerende. Samferdselsdepartementet gjennomførte et innspillsmøte i april 2018. Det ble da varslet at planen skulle legges fram høsten 2018. NHF var blant mange som bidro både på innspillsmøtet og med skriftlige innspill til planen.

NHF mener at regjeringen raskt må konkretisere hva den vil gjøre for å faktisk bidra til at vi får en infrastruktur som muliggjør at målene i NTP nås. Handlingsplanen er positiv i den grad at den peker ut en retning for regjeringens arbeid, men nå må fine ord omsettes til handling.  

 

Vil implementere DAFI

Det mest positive med handlingsplanen er at den konstaterer at Regjeringen vil implementere direktivet for utbygging av infrastruktur for alternative drivstoff, og forskriftsfeste krav til bruk av felles europeiske standarder for ladeløsninger og krav til brukerinformasjon som fremgår av direktivet. For hydrogen er imidlertid direktivet lite konkret og forpliktende. Kort beskrevet innebærer direktivet at landene som bestemmer seg for å inkludere hydrogen tankstasjoner i sin nasjonale strategi skal sørge for at offentlig tilgjengelig infrastruktur for hydrogen til kjøretøy er etablert som gjør det mulig for hydrogenbiler å kjøre i de transportkorridorene som bestemmes av medlemsstatene. Når det er hensiktsmessig, bør det tas hensyn til grenseoverskridende koblinger for å gjøre det mulig for hydrogenfordrevne kjøretøy å kjøre i hele EU.

NHF mener at regjeringen må være konkret i sin målsetting for utbygging av imfrastrukturen. Det må til for at private selskaper vil bygge hydrogenstasjoner, og at privatpersoner og næringslivet vil gå til anskaffelse av hydrogenfdrevne kjøretøy.

 

Enova er det sentrale virkemiddelet

Regjeringen understreker at der det er behov for offentlig støtte, vil Enova være statens virkemiddel for å støtte utviklingen av infrastruktur for alternative drivstoff. Det gjelder særlig i en tidlig markedsfase. Enova vil fortsette å rette innsatsen mot å bygge ned barrierer for introduksjon og utbredelse av null- og lavutslippsteknologi
i transportsektoren og bygge opp under en markedsdrevet utvikling av infrastruktur for disse teknologiene. I handlingsplanen påpekes det at Enova støtter etablering av hydrogenfyllestasjoner. Regjeringen har i Granavolden-plattformen varslet behov for å gi statlig støtte til slik infrastruktur. Det nevnes at man vil komme tilbake til den konkrete oppfølgingen av dette på et senere tidspunkt.

NHF mener at det er viktig at dette skjer raskt. Det tar tid å etablere infrastruktur, og vi har ingen tid å miste dersom det skal være mulig å nå regjeringens mål.  NHF forventer derfor at regjeringen raskt kommer tilbake med konkrete tiltak på dette området.

 

Samordning med arealpolitikk

Regjeringen varsler at den vil sørge for at arealpolitikken samordnes bedre med utbygging av infrastruktur. Dette er viktig. Vi har sett flere eksempler på at kommunale regulerings- og beslutningsprosesser har forsinket utbygging av infrastruktur for hydrogen. Her har kommunene en viktig oppgave i å legge til rette for infrastruktur for alternative drivstoff, mens staten og fylkeskommunen har et veiledningsansvar.

NHF mener at det er positivt at det legges opp til en bedre samordning av arealpolitikken og utbygging av infrastruktur, men igjen er ikke handlingsplanen konkret på hva man faktisk skal gjøre.

 

Regjeringen sier i handlingsplanen at de vil komme tilbake til bruk av hydrogen, blant annet i transportsektoren, i forbindelse med den helhetlige strategien for forskning, teknologiutvikling og bruk av hydrogen som energibærer. Strategien er lovet i slutten av 2019. NHF ga innspill også til dette arbeidet, og ser fram til en strategi som forhåpentligvis også sier noe om hvilke tiltak regjeringen vil iverksette for å bidra til omstillingen til bruk av hydrogen i transportsektoren. 

 

Dette var NHFs innspill til handlingsplanen

NHF ga Samferdselsdepartementet følgende innspill til handlingsplanen:

  • Norge må sette et mål for antall hydrogenstasjoner i 2025, tilstrekkelig for å skape attraktivitet for en vellykket innfasing av hydrogenkjøretøy, for å kunne nå nullutslippsmålene i NTP.
  • Et delmål på utbygging av 30 stasjoner i Sør-Norge innen 2022 vil sikre en god start og en initiell fase med stasjoner i de ti største byene og korridorene imellom
  • Utbyggingsplanen må offentliggjøres i årsskiftet 2018/2019 for å etablere forutsigbarhet, gjennomføringstid og skape markedsmuligheter som den internasjonale bilindustrien kan jobbe ut ifra
  • Det må tilrettelegges for flerbruk på stasjonene hvor biler, lastebiler, busser og etter hvert tog og skip kan dele infrastruktur
  • Den store elbilsuksessen i Norge har vist at det er mulig å få til en krevende endring når det blir lagt til rette for det. Det kreves en solid satsing for å sikre vellykket overgang til nullutslipp innen de tyngre kjøretøyene – hvor hydrogen vil spille en avgjørende rolle
  • Vi må utnytte våre konkurransefortrinn og pionerkompetanse innen hydrogen for å skape synergier både mot maritim sektor, kraftsystemet og industrien
  • For å skape suksess med introduksjon av flere nullutslippskjøretøy må Norge involvere seg bedre internasjonalt for å sikre at våre planer harmonerer med tilsvarende planer i våre naboland, samt viktige prosesser og finansieringsmuligheter i EU/EØS

 

Hele dokumentet med NHFs innspill kan du se her: https://www.hydrogen.no/stasjoner/planer-for-videre-utvikling-i-norge-fra-2019-2025