Må få konkrete mål for norsk hydrogensatsing

Må få konkrete mål for norsk hydrogensatsing

Regjeringens veikart for hydrogen må sette ambisiøse mål for produksjon av hydrogen, antall fyllestasjoner, antall kjøretøy og fartøy, samt industriapplikasjoner i Norge, mener NHF.

11 des. 2020

Olje- og energiminister Tina Bru og regjeringen vil i løpet av våren legge frem en melding for Stortinget om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser og et veikart for hydrogen. Foto: Regjeringen

Det er helt avgjørende at veikartet setter klare mål, understreker Norsk Hydrogenforum i sitt innspill til regjeringen arbeid med veikartet for hydrogen. NHF har også gitt innspill til Stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser, med vekt på det enorme verdiskapingspotensialet til hydrogen.

– Veikartet må bli en katalysator for verdiskaping i Norge, slik vi nå ser av hydrogensatsingen i en rekke andre land, sier NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Trenger et solid hjemmemarked

Et solid hjemmemarked vil være avgjørende for å lykkes med dette. Norges kompetanse innen olje og gass, og den omfattende leverandørindustrien, kan gi oss et betydelig fortrinn også med hensyn til å ta markedsposisjoner innen hydrogenteknologi.

For at Norge skal lykkes som hydrogennasjon må det offentlige bruke sin innkjøpsmakt – med krav om nullutslipp ved anskaffelser av hurtigbåter, ferger, busser, bygg og anlegg. 

Hydrogen kan også spille en viktig rolle i energisystemet. Lokal hydrogenproduksjon kan være et godt alternativ til nettutbygging i områder med svakt nett og høye nett-tap, eller der kraftproduksjon ikke kan bygges ut på grunn av manglende nettilgang.

En smart infrastruktur

Veikartet må inneholde en konkret og forutsigbar plan for utbygging av hydrogenstasjoner. For å få fart på utviklingen tallfester NHF behovet til minst 30 fyllestasjoner for tunge og lette kjøretøy innen 2025. Innen 2030 bør antallet nærme seg 100 fyllestasjoner. Der det er mulig bør stasjonen plasseres i knutepunkter slik at ulike transportører kan bruke dem, enten de benytter vei, vann eller bane.

NHF tilrår at avgiftssystemet innrettes slik at det i større grad lønner seg å velge nullutslippsløsninger.

Skal vi nå de ambisiøse klimamålene i 2030, må det skje noe nå. Det er en merkostnad å gå fra fossilt til nullutslipp, og de virksomhetene som går foran og baner vei for betydelige utslippskutt, bør premieres for dette, sier generalsekretæren.