Foto: Frédéric Boudin | Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

Lite ambisiøs hydrogensatsing i NTP

- Vår umiddelbare reaksjon er at Nasjonal transportplan 2025-2036 ikke innfrir våre forventninger og har et for ensidig fokus på el, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen. Nå er det opp til Stortinget å bestemme, så her vil NHF stå på for hydrogennæringen.

22 mars 2024

NHF er skuffet over regjeringens ambisjonsnivå på følgende punkter i NTP:

  • Ingen økning i målet om utslippsfrie lastebiler: Regjeringen sier i NTP at de vil «jobbe for å nå det langsiktige målet til stortingsflertallet om at nye tunge kjøretøy skal være nullutslipp eller bruke biogass i 2030». Her hadde vi forventet at målet for utslippsfrie lastebiler i 2030 ble økt fra 50 % til 100 % i tråd med forslagene fra Miljødirektoratet og Statens Vegvesen.
  • «Tungbilpakken» skal gi forsterket innsats for tungbillading: Det blir et for ensidig fokus på el. Hydrogen har fordeler fremfor el på en rekke områder: Fylletid, rekkevidde, rom for nyttelast og reduserte arealbehov og naturinngrep på stasjonene og døgnhvileplassene. Også når det gjelder forsyningssikkerhet og beredskap er det en stor fordel å ha et alternativ til el.
  • Mangler konkrete tiltak innen sjøfart: NTP har lite  konkrete ambisjoner for nullutslipp i sjøfart. Her kunne regjeringen satt fart ved stille krav til nullutslipp på ferger og hurtigbåter, som de tidligere har foreslått. NTP var også en gylden anledning til å følge opp krav om lav- og nullutslipp for andre fartøykategorier, som offshorefartøy, fartøy til bruk i havbruksnæringen og cruise i verdensarvfjordene.
  • NTP foreslår delelektrifisering av Nordlandsbanen og elektrifisering av Røros- og Solørbanen langt ut på 2030-tallet. Det er for sent med tanke på klimamålene i 2030. Hydrogentog går på skinner flere steder i verden, og det er fullt mulig å erstatte dieseldrevne lokomotiver før 2030.

NHF har fått gjennomslag for følgende:

  • Ingen bompengebetaling for tunge nullutslippskjøretøy i en periode frem til 2030. Dette gir næringen ønsket forutsigbarhet.
  • Regjeringen vil vurdere spørsmålet om eventuell plikt for offentlige myndigheter til å stille nullutslippskrav ved kjøp av tjenester med langdistansebusser.
  • Satsing på null- og lavutslippsluftfart: Regjeringen setter av 1 milliard kroner, og de vil fremskynde null- og lavutslippsluftfart i Norge. De forventer at hydrogen vil være godt egnet for kort- og mellomdistanseflygninger. Her går Avinor i front med et samarbeid med Airbus om å utvikle infrastruktur for hydrogen på norske flyplasser.
  • Pilotprosjektene for utslippsfrie anleggsplasser videreføres: Her setter regjeringen av 200 millioner kroner, og det er veldig bra at dette programmet følges opp.

Se NTP på regjeringen.no

 

Nå er det opp til Stortinget å bestemme, så her vil NHF stå på for hydrogennæringen.