Legger opp til kraftig hydrogensatsing i Pilot-E

En helhetlig leveransekjede for hydrogen og innovative løsninger for utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet kan i år søke på 120 millioner kroner fra Pilot-E.

01 april 2019

Enova har et bredt tilbud til flere markedsområder

Pilot-E-utlysningen for 2019 har søknadsfrist 25. september 2019. Forskningsrådet (ved ENERGIX) og Innovasjon Norge har satt av til sammen 120 millioner kroner til utlysningen. PILOT-E kan søkes av bedrifter og omfatter helhetlige prosjekter med en realistisk plan for å bringe innovative løsninger fra idé og ut i markedet. Utlysningen er åpen for prosjekter innen de to temaene:

  • Helhetlig leveransekjede for hydrogen
  • Utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet

Sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen, vil i tillegg kunne kvalifisere for investeringsstøtte fra Enova.

Prosjekter som har overføringsverdi til CO2-håndtering fra industriutslipp vil dessuten kunne kvalifisere for finansiering fra Gassnova.

Helhetlig leveransekjede for hydrogen

Bruk av hydrogen i energi-, industri og transportnæringene kan være et viktig bidrag for at Norge skal møte nasjonale mål og internasjonale avtaler innen reduksjon av klimagassutslipp. I PILOT-Es utlysninger i 2016 og 2018 ble det tildelt støtte til flere prosjekter som vil ta i bruk hydrogen i transport og i industrien.

Nå etterlyses det helhetlige løsninger for en konkurransedyktig og energieffektiv leveransekjede for hydrogen. Pilot-E søker prosjekter som involverer aktører i alle ledd i leveransekjeden fra produksjon til sluttbruk, og som har fokus på å etablere en lønnsom forretningsmodell. Dette kan dreie seg om utvikling av ny energi- og kostnadseffektiv teknologi, men også nye forretningsmodeller, logistikkløsninger og tverrsektorielle samarbeid.

Utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet

For å redusere utslippene er det nødvendig å erstatte fossilt drevne bygg- og anleggsmaskiner med utslippsfrie. Det vil kreve innovative aktører i selve bygg- og anleggsprosessen, både i prefabrikasjon, industrialisering og nye logistikkløsninger som gir redusert transportomfang eller ved at aktørene samarbeider på en annen måte enn i dag.

PILOT-Es utlysning i 2017 mobiliserte flere konsortier med løsninger for utslippsfri anleggsvirksomhet. Den nye utlysningen skal bidra til å sette ytterligere fart på bransjen, gjennom innovative prosjekter som presenterer løsninger for direkte reduksjon av klimagassutslipp knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet. For å komme i betraktning må prosjektene har betydelig nytenkning, gjerne knyttet til flere områder innen teknologi, logistikk eller samarbeid.

Det vil kunne forekomme endringer i utlysningsteksten fram til publisering av endelig utlysning 1. mai 2019. Fullstendig utlysningstekst og maler for prosjektbeskrivelse og budsjett: www.pilot-e.no