Foto: Claudio Centonze © European Union 2023

EU-kommisjonen presenterer Net-Zero Industry Act og Hydrogen Bank

17. mars presenterte EU-kommisjonen flere viktige forslag til hvordan EU kan opprettholde momentum i sin grønne giv og svare på USAs Inflation Reduction Act.

20 mars 2023

Net-Zero Industry Act

Net-Zero Industry Act skal bidra til å skalere opp produksjon og bruk av strategisk viktige teknologier for å nå netto null-målet. Sentrale virkemidler er lempeligere statsstøtteregelverk frem til 2025 og raskere og enklere tildelingsprosesser. I tillegg skal strategiske prosjekter for netto-null prioriteres og nyte godt av kortere og mer strømlinjeformede prosedyrer for å komme i gang.

Kommisjonen foreslår at EU produserer minst 40 % av såkalt strategisk viktige teknologier som behøves for å nå netto null-målet.

For å nå målet om 10 millioner tonn egenprodusert hydrogen, presenterer kommisjonen et mål om at EUs elektrolysørindustri skal ha minst 100 GW installert kapasitet innen 2030.

Brenselceller, CCS og bærekraftige alternative drivstoffteknologier regnes også som slike strategisk viktige teknologier, i tillegg til fornybare energiløsninger som solceller, vindkraft, batteri og energilagring, varmepumper, geotermisk energi, og teknologier for strømnettet.

Hydrogen Bank

For å støtte innfasingen av hydrogen presenterer kommisjonen også detaljene for European Hydrogen Bank. Hydrogen Bank skal legge til rette for egenprodusert hydrogen i tillegg til import fra internasjonale produsenter. Det innføres et konkurransebasert auksjonssystem under EUs innovasjonsfond som skal utligne kostnaden mellom fornybart og fossilt hydrogen. Totalt settes 800 millioner euro av til dette.

Som tidligere annonsert, er første auksjon ventet høsten 2023. Produksjonsstøtten til fornybart hydrogen vil skje i henhold til fornybardirektivets delegerte rettsakt, som nylig ble lagt frem. Støtten er en fast godtgjørelse som gis per kg hydrogen produsert for maks 10 år i drift. Ved å utligne kostnadsgapet og øke forutsigbarheten i inntjening skal prosjektenes  risiko og kostnadene reduseres. Betaling baseres på output, altså levering av sertifiserte og verifiserte volumer av fornybart hydrogen.

EU åpner for betydelig statsstøtte til hydrogen – følger Norge etter?

– Det har stor betydning at EU nå åpner for betydelig statsstøtte til grønn industri for å svare på USAs «Inflation Reduction Act» som så langt leder i kappløpet om statsstøtte til hydrogen. Det er derfor gledelig at regjeringen arbeider med å se på virkemidlene for hydrogen, slik at det fremover vil lønne seg å etablere hydrogen- og ammoniakkprosjektene i Norge, sier NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.  

Det vil holdes en workshop i mai 2023 om detaljene i ordningens design for å sikre at auksjonssystemet passer behovene i industrien.

Critial Raw Materials Act

Målet om over 100 GW elektrolysør-kapasitet øker behovet for kritiske materialer, for eksempel platinum og iridium, nikkel og kobber.

For å håndtere dette på en god måte, foreslår kommisjonen følgende:

  • EU-målsetting om utvinning (10 %), prosessering (40 %) og resirkulering (15 %) av kritiske råmaterialer innenfor EUs grenser innen 2030.
  • Unngå overdreven avhengighet av tredjelands leverandører ved å etablerer grense på maksimalt 65 % import av et enkelt materiale fra ett spesifikt land.
  • Prosjekter kan få status som strategisk prosjekt hvis de kan vise til at de bidrar til å øke leveransesikkerhet av kritiske råmaterialer.

Veien videre

Lovforslagene skal nå diskuteres i Rådet og Parlamentet før de kan tre i kraft.

EU-kommissær for klimapolitikk, Frans Timmermans og EU-kommissær for indre marked, Thierry Breton på pressekonferansen om Net Zero Industry Act og veikartet for en europeisk hydrogenbank.