Klimakrisen maner til sterkere hydrogenkur

NHF gir deg en oversikt over de viktigste hydrogen- og hydrogenrelaterte klimaforslagene fra regjeringen Solberg til Statsbudsjettet for 2022.

12 okt. 2021

Finansminister Jan Tore Sanner la frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022. Foto: Celine Lyse Augdal, Finansdepartementet

Nå spørs det hva regjeringen Støre vil gjøre av endringer før statsbudsjettet blir vedtatt senere i år.

Den foreslåtte økningen i CO2-avgiften er i hvert fall i tråd med NHFs forslag om en opptrappingsplan for CO2-avgiften frem mot 2030. Det er viktig at dette forslaget blir stående, for å sikre forutsigbarhet for næringslivet – og en raskere overgang til nullutslippsløsninger.

Satsingen på infrastruktur, med særlig vekt på knutepunkter og leveransekjeder som skal legge til rette for markedsutvikling og kommersiell bruk av hydrogen, vil bli videreført.

Det er positivt at regjeringen følger opp knutepunktene for hydrogen, men på bakgrunn av regjeringens utspill i valgkampen, hadde NHF sett for seg en langt mer offensiv satsing på infrastruktur. forprosjektene skal munne ut i en hovedprosjektportefølje på 600 millioner kroner.

– NHF hadde gjerne sett at statsbudsjettet hadde styrket den norske deltakelsen i det europeisk hydrogensamarbeidet IPCEI, men budsjettet legger opp til at dette må dekkes innenfor de eksisterende rammene. Bransjen hadde håpet på et sterkere signal om støtte til norske bedrifter og forskningsinstitusjoner, slik vi nå ser i andre europeiske land, sier generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.  

 

Foreslåtte hydrogentiltak

100 millioner til infrastruktur for hydrogen: Midlene bevilges til Norges forskningsråd, som skal samarbeide med Enova om å støtte flere pilot- og demonstrasjonsprosjekter som skal bidra til tidligfase markedsutvikling og kommersiell bruk av hydrogen.

30 millioner til hydrogenforskning: Pengene vil være en årlig bevilgning i til et eget forskningssenter for hydrogen og ammoniakk. Senteret vil motta støtte i inntil åtte år.

1 million til NHF: Regjeringen vil videreføre den årlige støtte til Norsk Hydrogenforum til å fremme de miljømessige fordelene ved å bruke hydrogen som energibærer.

 

Andre foreslåtte tiltak

4000 millioner til CO2-håndtering: Av dette går 3,45 milliarder kroner til Langskip.

3400 millioner til Enova: Det foreslås å videreføre støtte til energi- og klimaprosjekter i Norge.

2800 millioner i CO2-kompensasjon til industrien: Hydrogenproduksjon er støtteberettiget i ny periode, og det forventes at utgiftene kan øke betydelig i de kommende årene.

766 millioner i CO2-avgift: Regjeringen foreslår å øke CO2-avgiften med 28 prosent.

250 millioner til Grønn plattform: Omstillingspakken som er en del av regjeringens covid-19-tiltak, er fordelt på Forskingsrådet, Innovasjon Norge og Siva.

200 millioner til Klimasats: Regjeringen foreslår å doble støtteordningen Klimasats til kommunene.

200 millioner til Nysnø Klimainvesteringer: 70 millioner kroner av dette beløpet er avsatt som ny risikokapital.

192 millioner til InvestEU: Deltakelse i InvestEU vil gi norske bedrifter mulighet til å delta i felleseuropeiske investeringsprosjekt innen ny fornybar energi og grønne løsninger.

120 millioner til bytrafikk: Midlene fordeles likt til reduserte bompenger for nullutslippskjøretøy og bedre kollektivtilbud.

55 millioner til tilskuddsordning for nærskipsfarten: Effektive og miljøvennlige havner sparer tid for skip og lastebiler, reduserer kostnader, klimagassutslipp og andre utslipp fra godstransport.

50 millioner til fossilfrie anleggsplasser: Formålet med den nye tilskuddsordningen vil være å pilotere nullutslippsløsninger på anleggsplasser i transportsektoren.

40 millioner til nullutslipp for store skip: Satsingen som skal administreres under MAROFF-programmet i Forskingsrådet (Maritim virksomhet og offshoreoperasjoner), skal gå til ny forskingsinnsats for nullutslippsteknologi til bruk i større skip i nasjonal og internasjonal fart.

40 millioner til hurtigbåter: Det foreslås å videreføre Hurtigbåtordningen i Miljødirektoratet, slik at fylkeskommunene kan prioritere lav- og nullutsleppsteknologi i nye anbud på ferger og hurtigbåter.

Elbiler får trafikkforsikringsavgift: Det forslås innføring av full trafikkforsikringsavgift for elbiler. Hydrogenbiler ligger ikke an til å bli avgiftsbelagt, men dette har ikke NHF fått endelig bekreftet.