Kjempesatsing på hydrogen både maritimt og industrielt i Pilot-E

Hydrogen er energibæreren som står som den store vinneren og er sentral i fem av seks innovative prosjekter som skal utvikle løsninger for maritim transport og fremtidens industri.

14 des. 2018

De seks utvalgte prosjektene er tildelt 107 millioner kroner i statsstøtte, men de økonomiske ringvirkningene er mye større, blant annet for det som vil komme av etablering av maritimt rettet hydrogeninfrastruktur. Støtten til prosjektene gis gjennom PILOT-E – den felles, statlige finansieringsordningen til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova – som er etablert for å utvikle og realisere flere gode ideer, og få dem raskere ut i markedet.Havyard Group skal utvikle hydrogendriftsteknologien i Havilas allerede planlagte kystruteskip som er under bygging. Illustrasjon: Havyard Design.

– Forskningsbasert innovasjon skaper arbeidsplasser og store verdier for samfunnet, og hjelper bedriftene til å nå sine mål. Ordningene våre skal være så enkle og treffsikre som mulig for næringslivet, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Norges forskningsråd.

Hele 71 millioner kroner er avsatt til prosjekter innen utslippsfri maritim transport. I tillegg kommer36 millioner kroner til prosjekter innen fremtidens klimanøytrale industri.

Prosjektene som får PILOT-E-status innen maritim transport representerer nullutslippsløsninger for ulike fartøystyper. 

Det store gjennombruddet for hydrogen i maritim sektor 

Prosjektene er ambisiøse og vil i stor grad bidra til å flytte fronten for hva som er mulig innen nullutslipps, maritim transport.

De maritime hydrogenprosjektene:

  • Samskip AS skal utvikle og realisere lønnsom containertransport på sjø med hydrogen og brenselceller som gir utslippsfri framdrift og gjør det mulig å flytte transport av last fra vei til sjø.
  • Havyard Group ASA leder et prosjekt med ambisjoner om utslippsfri drift i verdensarvfjordene og i deler av den ordinære ruten for de nye Havila Kystruteskipene, gjennom å kombinere batterier og hydrogendrevne brenselceller.
  • Selfa Arctic AS og Flying Foil AS skal lede hvert sitt samarbeidsprosjekt knyttet til utslippsfrie hurtigbåter, basert på batteri- og brenselcelledrift.

Prosjektene under PILOT-E i denne runden får midler fra Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet, og Samferdselsdepartementet.

- Dette er utrolig spennende. Nå kan vi høste frukter av den norske hydrogenbransjens kraftfulle samarbeid med den maritime sektoren de siste årene. Sammen med Vegvesenets hydrogenfergeprosjekt på Hjelmeland og Fiskerstrands fergepilot i Møre og Romsdal, tar hydrogenalternativet nå det store steget inn i maritim sektor, og vi blar om til et nytt kapittel innen nullutslipp i maritimt og en ny grønne næring i Norge, sier generalsekretær Kristian E. Vik i Norsk Hydrogenforum.

– Store forventninger
– Grønn skipsfart er en sektor hvor Norge kan være verdensledende med ny og grønn teknologi. Hydrogen er en av løsningene vi har store forventninger til. Jeg gratulerer alle selskapene som nå får viktig statlig støtte til å utvikle sine ideer videre, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen påpeker at teknologi som kan bidra til å redusere utslippene av klimagasser og samtidig øke verdiskapningen er en etterspurt vare: – Norge kan med dette utvikle løsninger for både nasjonal og internasjonal transport på vei mot lavutslippssamfunnet, sier han.

Samferdselsminister Jon Georg Dale fremhever at dette er også prosjekter som vil styrke sjøtransportens konkurransekraft ved utvikling av autonom lasthåndtering: – Norge ligger langt framme i utviklingen av smart og grønn maritim industri og disse prosjektene vil være fyrtårn som mange vil følge med på, sier Dale.

Fremtidens klimanøytrale industri
Yara er ett av de to industrielle casene, som har fått innvilget 26 millioner kroner til et PILOT-E-prosjekt som skal gå foran i å utvikle løsninger for fremtidens klimanøytrale industri. Sammen med Nel Hydrogen skal Yara bidra til utvikling og realisering av en verdikjede for  mineralgjødsel, basert på elektrolysebasert grønn ammoniakkproduksjon. Ambisjonen er å realisere utslippsfri mineralgjødselproduksjon gjennom innovative løsninger for kostnadseffektiv hydrogenproduksjon fra fornybare kilder.

Kilde: https://www.enova.no/pilot-e/tilsagn-gjennom-pilot-e-i-2018-er-klare/