Hydrogen kan løfte Norge til nye maritime høyder

Hydrogenteknologien kan gi oss en av de viktigste vekstnæringene i Norge det neste tiåret, mener NHFs styreleder og markedsdirektør i SINTEF, Steffen Møller-Holst.

10 mai 2019

 

Ledende aktører innen norsk skipsbygging og maritim industri er i ferd med å utvikle de beste nullutslippsløsningene for en rekke skipssegmenter, skriver NHFs styreleder og markedsdirektør i SINTEF, Steffen Møller-Holst, i Skipsrevyen.

Les kronikken i Skipsrevyen her.Det er viktig å sørge for rammebetingelser som bidrar til at en størst mulig del av verdiskapningen forblir i Norge, understreker Møller-Holst. I en kronikk i Skipsrevyens april-utgave, trekker han fram maritim transport som «esset i ermet» for Norge.

– Norges 100-årige historie inne hydrogenteknologi har fått en renessanse, skriver Møller-Holst. Han viser til at norske industriselskaper kaprer nye storkontrakter – og at FoU-sektoren i Norge vinner internasjonal anerkjennelse.

 

FoU-satsing på hydrogen

Forskningsrådet har støttet etableringen av MoZEES, et forskningssenter som skal utvikle batteri- og hydrogenteknologi for nullutslippstransport på vei, sjø og bane. Senteret har 40 partnere.

I desember 2018 åpnet Norwegian Fuel Cell and Hydrogen Centre. Det har avanserte laboratorier og høyt kvalifisert personell for å støtte anvendt FoU innen brenselceller og elektrolysører, samt testing og validering av systemer.

Norske FoU-institusjoner er også sentralt involvert i den europeiske programsatsingen Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertakning, der Sintef har det strategiske lederansvaret for transportdelen.

 

Hydrogen på veien

Hydrogen er også avgjørende for å nå utslippsmålene i transportsektoren. Nasjonal transportplan (NTP) forutsetter at alle personbiler solgt fra 2025 skal være nullutslippsbiler. Behovet for nullutslippsdrift av tyngre lastebiler og langtrekkende busser aktualiserer også hydrogen i denne delen av transportsektoren, og NTP har ambisiøse målsettinger også for tyngre kjøretøy.

Gjennom et Enova-støttet prosjekt, der Scania og Sintef deltar, har Asko kjøpt fire hydrogendrevne lastebiler. Hydrogentankene i lastebilene er levert av norske Hexagon, mens hydrogenstasjonen som skal betjene lastebilene er levert av norske Nel. Også innen anleggsektoren ser vi nå at hydrogen er på vei inn som en aktuell løsning for å få maskiner uten klimagassutslipp.

 

Maritim hydrogen-satsing

Fiskerstrand Verft og Sintef har fått støtte gjennom Pilot-E-programmnet til design av en hydrogenferge som etter planen skal være i drift i 2021. Norled har vunnet et Staten vegvesens anbud på hydrogenferge som skal settes i drift i Rogaland i 2021.

Behovet for hurtiggående passasjerbåter aktualiserer også hydrogen som et egnet drivstoff, da batteriteknologi ikke kan levere tilstrekkelig energimengde for lengre samband.

Kravet om nullutslipp i verdensavfjordene fra og med 2026 er en utfordring cruisenæringen må løse. Her framstår hydrogen som en nærliggende løsning.

 

Hydrogen i fiskeoppdrett

Ambisjonene om å femdoble den årlige eksportverdien fra oppdrettsnæringen innen 2050 fra dagens 100 milliarder kroner, kan bli en formidabel døråpner for hydrogenteknologien, fremholder Steffen Møller-Holst.

– Hydrogen er et Kinderegg for oppdrettsnæringen, påpeker han i kronikken i Skipsrevyen.

Han viser til at opprettanleggene trenger både oksygen og varme – noe som spiller perfekt opp mot vannelektrolyse. Hydrogenproduksjonen kan anvendes som drivstoff til servicebåter og kjøretøyer.