Høring om sikkerhet ved hydrogenanlegg

NHF oppfordrer sine medlemmer til å komme med innspill til ny DSB-veileder som blant annet omtaler sikkerhetsavstander for små og mellomstore hydrogenanlegg.

18 des. 2019

NHF oppfordrer sine medlemmer til å komme med innspill til veilederen som blant annet omtaler sikkerhetsavstander for små og mellomstore hydrogenanlegg.

DSB har utgitt flere temaveiledninger til forskrift om håndtering av farlig stoff. Forslag til temaveiledning om sikkerhetsavstander for små og mellomstore anlegg som håndterer farlig stoff, er nå ute på høring. Høringsfristen er 29 februar. 

Formålet med veiledningene er å utdype forskriftens krav og foreslå tekniske løsninger ved design av anlegg. Det har for noen anleggstyper også vært gitt veiledende sikkerhetsavstander som har vært begrenset til å gi "minsteavstander" for forbruksanlegg med LPG og LNG. Det er behov for å revidere disse avstandene, samt å gi veiledende sikkerhetsavstander for flere anleggstyper. For å kunne se bruken av veiledende sikkerhetsavstander for ulike anleggstyper i sammenheng, har DSB valgt å utarbeide en egen temaveiledning om sikkerhetsavstander for små og mellomstore anlegg som håndterer farlig stoff, deriblant også hydrogen.

Forslaget til temaveileder finner du her. 

Samtidig publiserer DSB en rapport utarbeidet av DNV GL, som danner grunnlaget for forslaget til sikkerhetsavstander. Denne består av en generell hovedrapport samt et spesifikt vedlegg for hver av anleggstypene som er omhandlet i temaveiledningen. Vedlegg 6 omhandler sikkerhetsavstand for H2 fyllestasjon for lette kjøretøy.

Rapporten fra DNV GL finner du her og Vedlegg 6 om hydrogenstasjoner finner du her. 

Vi anbefaler medlemmene om å studere både temaveileder og DNV GLs rapport. Sammenlign gjerne det som foreslås med internasjonale standarder dersom du har kjennskap til disse. NHF/ Hydrogenklyngen vil vurdere å lage egne innspill på vegne av medlemmene - kom gjerne med innspill til momenter som dere mener vi burde legge frem på vegne av medlemmene. 

Høringsfristen er 29. februar 2020.

Informasjon om hvordan du gir innspill til DSB finner du her.