Her kommer Everfuels hydrogenstasjoner

Everfuel har nå lagt fram sin hydrogenutbyggingsplan for Sør-Norge, med ambisjoner om inntil 15 drivstoffanlegg for hydrogentransport innen utgangen av 2023.

19 mars 2021

Everfuel vil i første omgang etablere et stasjonsnettverk for hydrogenbiler fra Trondheim og sørover, forteller forretningsutviklingssjef Helge Skaarberg Holen i Everfuel Norge.

I første fase vil Everfuel bygge opp et norsk stasjonsnettverk sør for Trondheim, som vil utgjøre et felles dekningsområde med selskapets hydrogenstasjoner i Sverige og Danmark. Planen er en del av Everfuels skandinaviske drivstoffstrategi for grønt hydrogen til lastebiler, busser og personbiler. Stasjonsnettverket skal knytte sammen de viktigste trafikkorridorene i Norge, Sverige og Danmark.

– Dette er strålende nyheter. Regjeringen arbeider i disse dager med et veikart for hydrogen. Everfuel sine ambisiøse planer viser at våre medlemmer satser for fullt og godt er i gang med å realisere veikartet, sier generalsekretær i NHF, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Everfuel har varslet investeringer for 1,5 milliarder euro i utvikling av den grønne hydrogenverdikjeden i Europa. Målet er at hydrogensalget skal generere inntekter på én milliard euro innen 2030.

Hvam og Åsane først ut

Everfuel planlegger åpning av hydrogenstasjonen på Hvam i Lillestrøm innen utgangen av april. Stasjonen i Åsane utenfor Bergen vil åpne i juli. Begge stasjonene vil betjene private kjøretøyer.

Everfuel planlegger drift av inntil 15 strategisk posisjonerte drivstoffanlegg for nullutslippstransport mot slutten av 2023.

I juli neste år vil Everfuel forhåpentlig kunne åpne en stor hydrogenstasjon for tunge lastebiler og privatbiler, på Alna i Oslo. Selskapet tar sikte på å kunne åpne denne stasjonen for fylling av personbiler allerede til høsten, ved hjelp av en mobil drivstoffenhet.

Forretningsutviklingssjef Helge Skaarberg Holen i Everfuel Norge forteller at åpningen av stasjonene er blitt forsinket på grunn av COVID-19 og betydelige reisebegrensninger, samt en godkjenningsprosess som også har vært preget av lang saksbehandlingstid.

Generalsekretæren i NHF berømmer Everfuel for deres satsing på tross av den krevende situasjonen bransjen befinner seg i. For å sikre at Norge når utslippsmålene, er det av stor betydning at stasjoner som tilbyr nullutslippsdrivstoff etableres raskt. Det er derfor viktig at saksbehandlingen gjøres så effektiv og smidig som mulig, slik at det ikke forsinker etablering av hydrogenstasjoner.

Knytter sammen storbyene

Everfuels innledende stasjonsnett vil knytte sammen Norges største byer og møte etterspørselen fra profesjonelle kunder med store bilparker. Stasjonsnettverket vil deretter bli bygget ut i takt med behov og økende volum.

– Vi må også være rigget for møte den fremtidige internasjonale etterspørselen. Hydrogen forventes å erstatte fossilt drivstoff i massiv skala. Transportører og turister på vei til Norge vil kreve tilgang på hydrogen, sier Helge Skaarberg Holen.

Et nettverk for hydrogenfylling langs norske veier er dessuten en åpenbar forutsetning for at lastebilselskapene, busselskaper og drosjeeiere kan begynne å bestille kjøretøyer.

– Og med støtte fra Enova kan hele bransjen få en solid start, påpeker Skaarberg Holen.

Trenger Enova med på laget

Enova sitter med nøkkelen for å lykkes med hydrogensatsingen i Norge, påpeker Ingebjørg Telnes Wilhelmsem.

– Utbyggingen av hydrogenstasjoner må ligge i forkant av behovet, slik at det ikke blir en barriere for bruk, understreker hun.

EUs hydrogensatsing viser at særlig tungtransporten raskt vil ta i bruk hydrogen som drivstoff. For å sikre at transport over landegrensene kan gjøres utslippsfritt, mener NHF det vil være helt avgjørende at Enova har støtteprogrammer for hydrogenstasjoner som er tilpasset bransjens behov.

– Vi mener også at det bør etableres en ordning som premierer flerbruk, slik Everfuel nå legger opp til, ved å levere hydrogen både til tungtransport, kollektivtransport og flåter av personbiler, sier Wilhelmsen.