Skuffende lite om grønt hydrogen fra Støre og Vestre

Det er lite å juble over for hydrogen og ammoniakk i regjeringens «Veikart for grønt industriløft». Regjeringen satser først og fremst på blått hydrogen.

24 juni 2022


Veikartet for grønt industriløft ble lagt fram av statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Veikartet som ble lagt fram av statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre i Stavanger torsdag 23. juni, legger i hovedsak opp til å styrke eksisterende industri.

– En satsing på blått hydrogen er både viktig og riktig, men med tanke på at dagens leveranse kalles et «grønt industriløft», inneholder det skuffende lite nytt om grønt hydrogen, sier generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum.

Regjeringen følger heller ikke denne gang opp løftet i Hurdalsplattformen om å sette et produksjonsmål for hydrogen. Et klart produksjonsmål ville sendt et tydelig signal til næringslivet om hvor Norge vil. Det det ville gitt bransjen en mye større grad av forutsigbarhet, mener hun.

Ikke del av en europeisk løsning

For å dekke den nasjonale etterspørselen – i 2030 – vil regjeringen legge til rette for produksjon av hydrogen med lave eller ingen utslipp, som et bidrag til å redusere de norske klimagassutslippene.

– Her må regjeringen evne å se litt utover Norges grenser. Dette imøtekommer i hvert fall ikke den varslede etterspørselen fra EU, som vil være avhengig av å importere 10 millioner tonn fornybart hydrogen innen 2030 – hvorav forhåpentlig en stor del fra Norge. På bakgrunn av den situasjonen Europa befinner seg, er det underlig at Norge ikke sender tydeligere signaler om at vi vil bidra med eksport av både hydrogen og hydrogenteknologi, sier NHFs generalsekretær.

NHF stiller seg spørrende til hvorfor regjeringen begrenser produksjonen til kun å dekke den nasjonale etterspørselen, når den selv har satt seg et mål om å øke eksporten utenfor olje- og gassektoren med 50 prosent innen 2030.

Leverer på blått hydrogen

Regjeringen vil legge til rette for etablering av samfunnsøkonomisk lønnsom produksjon av blått hydrogen, blant annet gjennom Gassco sin arkitektfunksjon. Den vil tildele areal for CO2 lagring etter lagringsforskriften til interessenter med lagringsbehov.

– Det er positivt at regjeringen sier den vil behandle relevante søknader om utbygginger under lagringsforskriften raskt og effektivt.

I kraftsektoren kommer det også noen positive signaler. Regjeringen vil forsterke kapasiteten i strømnettet og øke saksbehandlingskapasiteten for å bidra til raskere konsesjonsbehandling av nett og produksjon av kraft.