Grønn omstillingspakke for næringslivet

Regjeringen vil i slutten av mai legge frem en grønn omstillingspakke for næringslivet med økte bevilgninger til FoU og grønn skipsfart.

30 april 2020


Regjeringen legger opp til en storsatsing på kunnskap og tiltak for framtidas klimaløsninger, som både kan skape business og gi klimakutt, sier næringsminister Iselin Nybø.

 

Den kommende omstillingspakken for et grønt næringsliv ble varslet av statsminister Erna Solberg torsdag 30. april, da regjeringen la fram en tiltakspakke for å opprettholde aktiviteten i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien.

Regjeringens grønne omstillingspakke for næringslivet vil blant annet inneholde økte bevilgninger til Enova, mer penger til forskning, utvikling og innovasjon, og økt bevilgning til grønn skipsfart, opplyser næringsminister Iselin Nybø.

Hun viste også til regjeringen arbeid med en strategi for sirkulær økonomi og en strategi for hydrogen, som skal gi retning for videre utvikling og midler til prosjekter. Den grønn omstillingspakken vil være en stor satsing på kunnskap og tiltak for framtidas klimaløsninger som både kan skape business og gir klimakutt, understreker hun.

– Når etterspørselen tar seg opp igjen etter denne krisen, og etterspørselen etter varer igjen stiger på tvers av landegrensene, så skal vi sørge for at transporten av disse varene vil skjer på en mer klimavennlig måte enn før krisen. Norge er verdensledende grønn skipsfart og det vil vi stase stort på, sier Nybø.

– Lover godt for hydrogenbåter

Norsk Hydrogenforum (NHF) ser positivt på at regjeringen vil bidra med økte bevilgninger til FoU og grønn skipsfart.

– Vår forventning er at tiltakspakken som legges på bordet i løpet av mai vil sette verftsindustrien i stand til å utvikle hydrogendrevne nullutslippsfartøyer, sier NHFs styreleder Steffen Møller-Holst.

Han er opptatt av at denne satsingen må følges opp med økte overføringer til fylkeskommunene.

– Det vil gi en betydelig redusert belastning på de regionale økonomiene, slik at de nye nullutslippsfartøyene kan tas i bruk, sier Møller-Holst.

Han forventer at «hydrogenpakken» vil bli enda mer ambisiøs og fremtidsrettet på flere områder, med virkemidler for økt eksport av hydrogenteknologi og hydrogen.

Bedre og billigere teknologi

Den grønne omstillingspakken skal bidra til at tempoet i det grønne skiftet holdes oppe.

– Pakken vil inneholde økte midler til forskning, utvikling og innovasjon – og bidra til at Norge kan utvikle og beholde verdifulle høyteknologiske kompetansemiljøer som er viktige i den grønne omstillingen. Det er vi helt avhengige av dersom vi skal sørge for kutt i klimagassutslipp samtidig som vi skal sikre og skape nye grønne arbeidsplasser, påpeker næringsministeren, som viste til at det er omstilling til trygge og varige arbeidsplasser som skal sikre oss vekst og velferd i framtida.

Regjeringen legger opp til en stor satsing på kunnskap og tiltak for framtidas klimaløsninger som både kan skape business og gi klimakutt. Nybø viste til at mange av de utslippsfrie teknologiene fremdeles er umodne – i og dyre.

– Vi trenger mer miljøvennlig energi som kan konkurrere med den fossile. Vi trenger billigere teknologi og nye båter, sier næringsministeren.

Lover langsiktig satsing

Detaljene i den grønne omstillingspakken vil komme samtidig med at regjeringen legger frem en tiltakspakke for veien ut av krisen, i slutten av mai. Denne pakken Inngå i en egen proposisjon til Stortinget om «Tiltak på vei ut av krisen».

– Vi planlegger en flere års tung satsing på forskning, utvikling og innovasjon – og gjennomføring av tiltak for å utvikle løsninger og skape jobber, sa Nybø.