Forsiktig hydrogenstart fra Støre-regjeringen

I Hurdalsplattformen varsler regjeringskameratene Ap og Sp et krafttak for industrien. NHF har sett nærmere på omtalen av hydrogensatsingen.

14 okt. 2021


Statsminister Jonas Støre og den nye regjeringen på Slottsplassen. Foto: NTB Kommunikasjon, Statsministerens kontor

Støre-regjeringen vil stille langsiktig kapital til rådighet for industrien – og hydrogennæringen trekkes fram som en av satsingsområdene. Norsk Hydrogenforum etterlyser likevel klare, ambisiøse grep, som å innføre differansekontrakter for bruk av hydrogen og hydrogenbærere i industri, landtransport og skipsfart allerede i løpet av 2022.

– Dette kan etableres raskt. En ordning som kompenserer for merkostnadene for å erstatte fossile energikilder med nullutslippsløsninger, vil være et viktig verktøy for bransjen, sier NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Spydspiss for grønt hydrogen

Regjeringen vil bruke Statkraft som en spydspiss innen fornybar energi, blant annet som en industriell utvikler av grønn hydrogenvirksomhet som kan trekke med seg norsk leverandørindustri til utlandet.

– Dette trenger vi. Statkraft er et viktig lokomotiv, men det er helt avgjørende å få koblet på hele hydrogenbransjen. Da kan Norge konkurrere mot hvem som helst, sier Wilhelmsen.

I Hurdalsplattformen skriver de to regjeringspartnerne at de vil bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede innen hydrogen, der produksjon, distribusjon og bruk utvikles parallelt. Vi er glade for at de er blitt enige om å sette et mål om årlig produksjon av blått og grønt hydrogen innen 2030.

– Arbeiderpartiet har i sitt partiprogram definert produksjonsmålet til 400.000 tonn hydrogen, så NHF ser fram til at regjeringen kommer med konkrete og ambisiøse produksjonsmål

Følger veikartet for hydrogen

Etableringen av et statlig hydrogenselskap er tonet ned, men er noe regjeringen vil vurdere.

Den nye regjeringen vil stimulere utviklingen av hydrogen og ammoniakk som energibærere for tungtransport og store skip, i tråd med den forrige regjeringens veikart for hydrogen. Støre-regjeringen vil sikre utbyggingen av infrastruktur for klimavennlig tungtransport og skip innen 2025, med lade- og fylleinfrastruktur for fornybart drivstoff langs kysten, og her løfter de frem hydrogen og ammoniakk som energibærere.

– Det er bra å koble sammen sjø og land, men tungtransporten vil også ha behov for infrastruktur langs hovedfartsårene, påpeker Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Kortere behandlingstid hos NVE

Ap og Sp vil forsterke kapasiteten i strømnettet i hele landet og korte ned konsesjonsbehandlingstiden. Dette ble tatt godt imot av NHFs medlemmer som torsdag var samlet til et møte om hydrogenets rolle i kraftsystemet.

– Det er gledelig at den nye regjeringen vil øke nettkapasiteten og sikre en raskere konsesjonsbehandling, sier NHFs generalsekretær.

Hun er også tilfreds med at Norsk Hydrogenforum har fått gjennomslag for at Staten skal kompensere fylkeskommunene for merkostnader ved å velge lav- og nullutslippsteknologi ved anskaffelser av ferger og hurtigbåter.


Regjeringen Støre vil beholde konkurransefordelene for hydrogenbiler og andre nullutslippskjøretøy. Foto: Jan Erik Ødegård i Greenstat. 

Utsetter nullutslippskrav

Wilhelmsen er skuffet over at regjeringen ser ut til å utsette tidsfristen som Nasjonal transportplan har satt for å gjøre alle nye person- og varebiler utslippsfrie.

Fristen er utsatt med et år, til utgangen av 2025. I tillegg har regjeringen erstattet utslippsfrie biler med fossilfrie biler, som inkluderer biodrivstoff. Varebiler er dessuten unntatt fra 2025-målet.

– For å nå klimamålene i 2030, må det et teknologiskifte til. Det er i det  minste positivt at NHF har fått gjennomslag for at nullutslippskjøretøy skal beholde sin konkurransefordel mot bensin- og dieselkjøretøy, sier hun.