Forrett før hydrogenstrategien

Regjeringen foreslår å bevilge 3,6 milliarder kroner til ulike tiltak for å skape en grønn fremtid, gjennom å øke støtten til forskning, teknologiutvikling, sirkulærøkonomi og grønn skipsfart.

29 mai 2020


Den grønne omstillingspakken vil støtte opp om regjeringens hydrogenstrategi som kommer neste måned, sier olje- og energiminister Tina Bru (H). Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Regjeringens pakke for grønn omstilling skal legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid, med en særlig satsing på havvind, hydrogen og batterier.

Selv om omstillingspakken ikke gir noe markant løft for hydrogensatsingen i Norge, mener olje- og energiminister Tina Bru (H) likevel at den vil støtte opp om regjeringens hydrogenstrategi.

Peker mot hydrogenstrategien

– En styrket satsing på hydrogen i Norge er i tråd med målet om å ha et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv som utvikler teknologi og løsninger som svarer på morgendagens utfordringer. Denne satsingen bygger opp under regjeringens hydrogenstrategi som klima- og miljøministeren og jeg lanserer i begynnelsen av juni, sier Tina Bru.

Den grønne omstillingspakken inneholder to milliarder kroner i økte bevilgninger til Enova i 2020. Pengene skal brukes for å forsterke satsingen på teknologiutvikling innenfor for eksempel leverandørindustrien, maritim næring og fornybar energi. 

Det er også satt av en milliard kroner til en grønn forskningsplattform for fornyelse av næringslivet, som skal administreres av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva.

Forsiktig hydrogenoptimisme

NHFs styreleder Steffen Møller-Holst ser positivt på en styrket satsing på grønn FoU, grønn skipsfart og sirkulær økonomi – og at hydrogen er blant de områder som prioriteres. De øremerkede midlene til hydrogen – 120 millioner kroner til ENERGIX-programmet – er likevel lite i den store sammenhengen, særlig sett i forhold til EUs satsing

I lys av signalene fra Europa, mener NHF at dette er altfor lite, ikke minst med tanke på Norges svært store potensial for verdiskaping knyttet til utvikling og eksport av hydrogen og hydrogenteknologi.

– NHF håper derfor at den kommende Hydrogenstrategien kan legge klare føringer for hvordan de økte rammene skal styrke norske aktører i en stadig sterkere internasjonal konkurranse på området, sier Steffen Møller-Holst.