Foto: Dati Bendo © European Union 2023

Tar ledertrøyen for grønn industrivekst

Gjennom sin nye, grønne industriplan vil EU beholde initiativet som den ledende kraften innen grønn industrivekst, med hydrogenteknologi som en strategisk satsing.

06 feb. 2023

Kommisjonspresident Ursula von der Leyen presenterte EUs Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age, onsdag 1. februar. Planen skal sikre at EU beholder ledertrøyen, på  veien mot netto null og bidra til at europeisk industri oppnår høyere tempo i skaleringen av nye klimateknologier.

– I møte med stadig sterkere konkurranse fra USA og Kina er dette et viktig initiativ. NHF er glade for å se at hydrogen fortsatt defineres som en teknologi av strategisk betydning for EU. EUs plan er å sørge for smidigere søknadsprosesser, mer fleksibelt statsstøtteregelverk og raskere tilgang til finansiell støtte, sier NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

EU definerer hydrogen som en teknologi av strategisk betydning

Forenkling, mer fleksibilitet og kompetanse – dette handler det om:

Regulering

EU-kommisjonen ønsker at det regulatoriske rammeverket skal legge til rette for hurtig oppskalering av teknologier som blir viktige for å nå netto null-målet. Sentralt i satsingen er Net-Zero Industry Act, som skal understøtte produksjon av sentrale klimateknologier gjennom forenkling, standardisering og raskere godkjennelse av prosjekter i hele verdikjeden.

Det legges i tillegg vekt på tiltakene som ble initiert i forbindelse med REPowerEU for å bli uavhengig av russisk energi. Her står elmarkedsreformen sentralt, hurtigere utbygging av lade- og fylleinfrastruktur i TEN-T nettverket og endelig vedtak om forordningen om infrastruktur for alternative drivstoff (AFIR).

Finansiering

Det åpnes opp for et mer fleksibelt regelverk for statsstøtte i en begrenset tidsperiode frem til utgangen av 2025. Kommisjonen skal i sommer også presentere et konkret forslag til opprettelsen av et europeisk suverenitetsfond for å oppnå jevnere fordeling av støtte mellom rike og mindre rike medlemsland. Godkjennelse av støtte til IPCEI-prosjekter skal strømlinjeformes og forenkles.

Basert på tidligere signaler skulle første auksjon under den såkalte Hydrogen Bank gjennomføres mot slutten av 2023. Nå fremskyndes denne til høsten. Vinnerne av den første auksjonen med 800 millioner euro i potten vil motta fast godtgjørelse per kg. fornybart hydrogen produsert over en tiårsperiode.

Kompetanse

Behovet for relevant fagkompetanse er stort og vil bare bli større. Kommisjonen foreslår derfor flere tiltak som kan styrke tilgangen til kompetent arbeidskraft, blant annet etablering av konkrete utdanningsprogrammer («Net-Zero Industry Academies») med kurs innen strategisk viktige industrier som råmaterialer, solenergi og hydrogen.

Norge må holde tritt

Regelverket som utvikles er EØS-relevant og vil bidra til mer fleksibilitet i det norske statsstøtteregelverket. En rekke norske aktører ønsker å produsere og ta i bruk hydrogen, men de mangler forutsigbarheten som skal til for å utløse investeringsbeslutninger.

– NHF mener at det er avgjørende at ordningen med differansekontrakter etableres raskt og at omfanget av ordningen annonseres fra myndighetenes side i revidert budsjett. Dette vil bidra til økt forutsigbarhet både hos produsent og forbruker, og vil fremskynde viktige investeringsbeslutninger. Dessuten må vi gjøre som EU nå legger opp til og støtte oppskalering av hydrogenteknologi, sier Wilhelmsen.

Hva skjer videre?

Kommisjonens forslag skal nå diskuteres av medlemslandene og EU-parlamentet. Rådet vil diskutere forslaget når de møtes i Brüssel 9.-10. februar. Deretter ventes det at EU-kommisjonen leverer konkrete forslag til Net-Zero Industry Act 8. mars. (Suverenitetsfondet kan ventes til sommeren.)

NHF følger prosessen videre gjennom deltakelse i Hydrogen Europe.