Foto: Christophe Licoppe, EU2022

EU skrur opp tempoet på hydrogen enda mer

EU Kommisjonen øker målet for produksjon av hydrogen – og peker samtidig på økt import av hydrogen, blant annet fra Nordsjøen.

30 mai 2022

Foto: EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen vil etablere tre importkorridorer for hydrogen.

I midten av mars la EU Kommisjonen frem et forslag til et rammeverk for å intensivere arbeidet med grønne energikilder som hydrogen. Men EU ligger ikke på latsiden, for allerede 18. mai ble det lagt frem en konkret plan for hydrogensatsingen.

I planen som EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen la frem, foreslås det en kraftig økning i produksjonen av hydrogen. Innen 2030 skal det produseres 10 millioner tonn grønt hydrogen i EU, og det skal importeres like mange tonn hydrogen fra andre land. For å gjøre det mulig å importere så store mengder hydrogen til EU, vil Kommisjonen etablere tre «importkorridorer»; fra Middelhavsområdet, Nordsjøen og når forholdene tillater det, import fra Ukraina.

 – Dette representerer en enorm mulighet for å utvikle sterke forsyningskjeder for hydrogen. Når EU nå eksplisitt peker på Nordsjøen, er det i aller høyeste grad en invitasjon til Norge, sier NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Vil skjerpe fornybarmålet

EU-kommisjonen foreslår å heve fornybarmålet til 45 prosent. Visepresident Frans Timmermans, som har ansvar for EUs grønne vekststrategi Green Deal, sa på pressekonferansen at: «Det er enorme muligheter innenfor fornybar energi

Forslaget legger også opp til en helt ny prosedyre for behandling av tillatelser for å bygge ut mer fornybar energi. Prosedyrene for å få konsesjon skal – hvis Kommisjonen får det slik den vil – bli like i hele EU. Det legges også vekt på at saksbehandlingen skal bli mye raskere.

– NHF har i våre innspill til Strømnettutvalget og Energikommisjonen pekt på det samme, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

For å få fortgang på hydrogenproduksjon i Norge, er det helt avgjørende at nettet bygges ut raskere, understreker hun.

– For det første bør konsesjonsbehandlingen standardiseres og forenkles, og til det trengs det mer ressurser til NVE. For det andre bør samarbeidet mellom hydrogenbransjen og nettselskapene intensiveres ytterligere, for å synliggjøre svake og sterke punkter i nettet.

Dette mener NHF kan løses med kartbasert digital oversikt. Det tredje punktet hun påpeker er at det i større grad må planlegges med lengre tidshorisonter enn det som gjøres i dag.

Vil øke farten på nullutslippskjøretøy   

For å fremskynde overgangen til nullutslippskjøretøyer, varsler Kommisjonen en kommende «Greening of Freight»-pakke, som blant annet vil inneholde en høyere andel av nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser og i store kjøretøyparker.  

NHF mener det er veldig gledelig at EU vil skru opp farten for nullutslipp i landtransport. NHF er av samme oppfatning som administrerende direktør i Hydrogen Europe, Jorgo Chatzimarkakis, som mener at Kommisjonen nå bør legge frem en pakke for spesifikk støtte til utbygging av fyllestasjoner for hydrogen i Europa. I  tillegg bør det innføres ytterligere delmål i maritim sektor og luftfartfart, der potensialet for bruk av hydrogen er betydelig.

Hatten av for EU

Å erstatte fossilt brensel og akselerere Europas energiomstilling krever sterke signaler både på etterspørsels- og tilbudssiden. Det mener NHF at EU nå har gitt en tydelig beskjed om.

– Det forventes at pakken kommer til å bli et sentralt tema når EUs stats- og regjeringssjefer møtes i Brussel 30. og 31. mai. Den farten EU setter opp nå, gir grunnlag for optimisme om at hydrogen og ammoniakk raskere vil bidra til å ta oss mot nullutslipp, sier NHFs generalsekretær.