Etterlyser tiltak for å nå utslippsmål

Statsbudsjettet for 2019 mangler de nødvendige tiltakene for at vi skal nå målene Stortinget har satt for transportsektoren. – Uten en skikkelig satsing på hydrogeninfrastruktur får vi ikke fjernet fossilt drivstoff fra den norske bilparken, sier styreleder Steffen Møller-Holst i Norsk Hydrogenforum.

10 okt. 2018

Et enstemmig Storting har vedtatt at det fra 2025 ikke lenger skal selges personbiler og lette varebiler som slipper ut CO2. For å nå dette målet er det avgjørende at det også finnes en infrastruktur for hydrogenbiler i god tid før dette tidspunktet. Uten hydrogen som et reelt alternativ vil hindringene bli for store til at det vil være mulig å fase ut bensin og diesel. Men dessverre mangler tiltakene som er nødvendig for å få på plass en slik infrastruktur.

– Det eneste virkemiddelet som finnes er en sterkt begrenset støtteordning i Enova. Denne ordningen gir støtte til bygging av kun tre nye stasjoner i året, og er dessuten for lav til å utløse stasjoner utenom de tetteste byområdene. Det gis heller ingen driftsstøtte, noe som gjør at det ikke er mulig å drive stasjoner med lønnsomhet så lenge vi fortsatt er i en introduksjonsfase for hydrogenkjøretøy i Norge. Nå når brenselcellebilene på full fart inn på markedet, er tidspunktet inne for å gjennomføre et skikkelig løft for norsk hydrogeninfrastuktur.

Etterlyser en plan

I Jeløya-erklæringen fra tidligere i år ble det lovet en helhetlig plan for hydrogen som energibærer. Norsk Hydrogenforum etterlyser mer progresjon i dette arbeidet, og viser til statsbudsjettet. Vi ser nå introduksjon av hydrogen som drivstoff i jernbanesektoren og i tungtransport og et store engasjement i maritim sektor. Nå er det viktigere enn noen gang at Norge er på ballen for å sikre videre teknologiutvikling, kommersialisering og verdiskaping for norske bedrifter.

– Det som finnes om hydrogen i de ulike budsjettdokumentene er i stor grad klipp og lim fra tidligere års budsjetter, og det bærer preg av lite helhetstenkning og få nye tanker i norsk hydrogenpolitikk. Vi håper at arbeidet med en nasjonal hydrogenstrategi nå settes i gang for alvor, og at dette er noe som kommer til å vise igjen i form av langt mer offensive tiltak i neste og fremtidige statsbudsjetter i årene som kommer, sier Møller-Holst.

Hydrogenforum får fortsatt støtte

Norsk Hydrogenforum har i årets budsjett fått videreført et støttebeløp på 1 mill.kr fra Samferdselsdepartementet. Møller-Holst ser på dette som en viktig anerkjennelse av det arbeidet Norsk Hydrogenforum gjør.

– Den støtten vi får over statsbudsjettet har vært direkte utløsende for at vi i år har kunnet ansette en ny person i Norsk Hydrogenforum. Det er en viktig anerkjennelse for oss og for det arbeidet vi gjør at denne støtten nå videreføres for tredje år på rad, sier Møller-Holst.