Etterlyser satsinger på tungtransport og maritim i NTP 

- Det mangler måltall på utslippsfrie lastebiler, og en tydeligere satsing på fyllestasjoner for hydrogen og nullutslippsfartøy, sa Ingebjørg Telnes Wilhelmsen under høringen om NTP i transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget.

23 april 2024

 NHF har levert høringssvar om Nasjonal transportplan (NTP) og påpeker flere forbedringspunkter:

  • Tungtransport: Miljødirektoratet og Statens vegvesen foreslår at alle nye lastebiler skal være utslippsfrie fra 2030, og de påpeker at det er nødvendig for å nå klimamålene. Dette målet er ikke fulgt opp i NTP. EU har nylig vedtatt skjerpede utslippskrav fra tunge kjøretøy. Scania, Volvo og Mercedes tester hydrogenlastebiler som vil rulles ut i større skala. Denne uken lanserte MAN at de skal produsere en første serie på 200 hydrogenlastebiler, og hele 100 av disse lastebilene kommer til Norge allerede til neste år.  
  • Fyllestasjoner for hydrogen: Det betyr at vi må starte med å bygge hydrogenstasjoner nå. I NTP foreslår regjeringen en forsterket innsats for «tungbillading», og det er veldig bra. Men NTP har et ensidig søkelys på el og tar ikke hensyn til at det kommer hydrogenlastebiler på norske veier og at det vil bli utstrakt grensekryssende trafikk, så vi ber om at tungbilpakken også må inkludere infrastruktur for hydrogen.  
  • Nullutslippsfartøy: I maritim sektor burde regjeringen benyttet NTP som verktøy til å stille nullutslippskrav på ferger og hurtigbåter, slik de tidligere har foreslått. NTP er også en gyllen anledning til å stille krav lav- og nullutslipp til fartøy som benyttes offshore, i havbruksnæringen og cruisetrafikken i verdensarvfjordene. Her bør det offentlige gå i front å bidra til et utslippsfritt maritimt marked.  
  • Fremtidens Hurtigbåt: Prosjektet «Fremtidens Hurtigbåt» er et samarbeid mellom fire fylkeskommuner og industriaktører, og har med støtte fra Klimasats utviklet mer energieffektive skrog og hydrogendrevet hurtigbåt. Anbudet skulle starte i 2023, men prosjektet har stoppet opp fordi det mangler statlig finansiering. Miljødirektoratet er i sin rapport tydelige på at dette prosjektet er viktig for å sikre nullutslipp på rutene som er krevende å elektrifisere. Fremtidens Hurtigbåt bør derfor få en plass i NTP, og det bør komme midler i revidert budsjett.